အီရတ္ႏိုင္ငံရဲ႕႐ွီးယားအစၥလာမ္ေခါင္းေဆာင္မြတ္တာဒါ အယ္လ္ဆာဒါက ၿပိဳင္ဖက္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ညႊန္႔ ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႔ေရးႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။ အယ္လ္ဆာဒါက  ေမလ(၁၉)ရက္မွာ အီရတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟိုင္ဒါ အယ္လ္အဘာဒီနဲ႔ေတြ႔ဆံု ခဲ့ၿပီး ေမလ(၂၀)ရက္မွာေတာ့ အီရန္ကိုလိုလားတဲ့ ဟာဒီ အယ္လ္အာမီရီနဲ႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ အီရတ္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ဘကၠဒက္မွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့တာေတြက အီရတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲတရား၀င္ရလဒ္ေတြကို ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ အခုလိုေတြ႔ ဆံုခဲ့တာပါ။

အီရတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္(၃၂၈)ေနရာထဲက အယ္ဆာဒါရဲ႕ ေဆ႐ြန္ညႊန္႔ေပါင္းပါတီက (၅၄)ေနရာအႏိုင္ရခဲ့ၿပီး အယ္လ္အာမီရီရဲ႕နာစာညႊန္႔ေပါင္းပါတီကေတာ့ (၄၇)ေနရာအႏိုင္ရခဲ့သလို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အဘာဒီရဲ႕ဖာတာပါတီကေတာ့ (၄၇)ေနရာအ ႏုိင္ရခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ(၁၆၅)ေနရာအႏိုင္ရတဲ့ပါတီက အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႔စည္း ေရးႀကိဳးပမ္းေနၾကတာပါ။ အီရတ္ႏိုင္ငံက ညႊန္ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႔စည္းေရးညွိႏႈိင္းမႈေတြက (၉)လေလာက္အထိၾကာခဲ့ဖူးပါတယ္။

 

 

Related News