ဥေရာပကိုလာေရာက္အေျခခ်သူေတြေဘးကင္းလံုျခံဳေရးနဲ႔ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေတြေပးႏိုင္ဖို႔ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံဘက္က ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး ဥေရာပေကာင္စီမွာလည္းျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴရယ္ မတ္ခ႐ြန္က အေရးႀကီးတဲ့သေဘာတူညီခ်က္(၂)ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုး ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဥေရာပကိုလာေရာက္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူေတြအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့သေဘာတူညီခ်က္(၂)ခုကို ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴရယ္ မတ္ခ႐ြန္က ဥေရာပေကာင္စီမွာ ဇြန္လ(၂၉)ရက္ကလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ 

ဒီေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူေတြအတြက္ နယ္စပ္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြလုပ္ေဆာင္ေပးထားၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာကုလသမဂၢမဟာမင္းႀကီး႐ံုး(UNHCR)နဲ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈ ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔(IOM)တို႔လည္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူေတြဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

လက္႐ွိအခ်ိန္မွာ ဥေရာပနဲ႔ အာဖရိကၾကားမွာ မညီမွ်မႈေတြ႐ွိေနၿပီး ဒီမညီမွ်မႈေတြေၾကာင့္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူေတြ အခက္အခဲမ ႐ွိေစေရး၊ ျပည္တြင္းစည္းလံုးညီညြတ္ေရးနဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလည္းလုပ္ေဆာင္သြားရမွာပါ။ ျပင္ ပကေနသမၼတကို အဆိုျပဳခဲ့ တဲ့ကိစၥရပ္ေတြထဲမွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူေတြရဲ႕ကိစၥကလည္းတစိတ္တပိုင္းပါ၀င္တာပါ။ ေ႐ႊ႕ ေျပာင္းသူေတြ အေျခခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံဘက္ကအကူအညီေတြေပးခဲ့ၿပီး အခုလိုေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္တာက အားလံုးရဲ႕ စုေပါင္းေထာက္ပံ့ေပးမႈေၾကာင့္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုလုပ္ေဆာင္မႈေတြထဲမွာ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ံုး (UNHCR)နဲ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔(IOM)တို႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြကလည္း အေရးႀကီးတဲ့အခန္းက႑ကေနပါ၀င္ ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုပူးေပါင္းပါ၀င္တာကပထမဆံုးလာေရာက္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်တဲ့ႏိုင္ငံေတြကို ျပည္တြင္းရန္ပံုေငြေတြနဲ႔ ျပင္သစ္ထိန္းခ်ဳပ္ ေရး စင္တာေတြကေနအကူအညီေပးႏိုင္ေရး၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူေတြလက္ခံေရးနဲ႔ မွတ္ပံုတင္ေၾကးအေျပာင္းအလဲေတြအ တြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေတြေပးႏိုင္ဖို႔ရည္႐ြယ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္မႈေတြက ျပည္တြင္းစည္းလံုးညီညြတ္ေရးနဲ႔ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြကိုျပန္လာတဲ့ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသူေတြအတြက္မ်ားစြာအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ၿပီး မူလကခိုလံႈခြင့္ျငင္းပယ္ခံထားရသူေတြ ကိုလည္းျပန္လက္ခံေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News