ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ တာေနဂါ႐ွီးမားကြ်န္းမွာ ဂ်ပန္ေျမျပင္ကိုယ္ပိုင္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ အေမရိကန္မရိန္းတပ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ကုန္းနဲ႔ ေရႏွစ္ခုစလံုးမွာစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။  အဲဒီေလ့က်င့္မႈက  ဂ်ပန္ေျမျပင္ကိုယ္ပိုင္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ ေလ့က်င့္ေရးစခန္းအျပင္ဘက္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ပထမဆံုးပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ(၁)ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ မွာ ဂ်ပန္ေျမျပင္ကိုယ္ပိုင္ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္(၂၂၀)ဦးနဲ႔ အေမရိကန္မရိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္(၁၀)ဦးပါ၀င္ခဲ့တာပါ။

ဒီစစ္ေရးေလ့က်င့္ မႈဟာ ဂ်ပန္နဲ႔  အေမရိကန္မရိန္းတပ္ဖြဲ႔၀င္တို႔က ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားတဲ့သိမ္းပိုက္ခံကြ်န္း(၁)ခုကို ျပန္လည္ရယူဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ဇာတ္ တိုက္ေလ့က်င့္မႈကို အေျခခံထားတာျဖစ္ပါတယ္။  အဲဒီကြ်န္းေပၚကို သြားေရာက္ဖို႔ ရဟတ္ယာဥ္ေတြကိုလည္းအသံုးျပဳခဲ့တာပါ။ 

စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈက ဂ်ပန္နဲ႔ အေမရိကန္တပ္သားေတြစစ္ေရးစြမ္းရည္တိုးတက္ေစဖို႔ ႀကီးမားတဲ့အခြင့္အေရးျဖစ္တယ္လို႔ ဂ်ပန္ ကုန္းႏွင့္ေရ တပ္မဟာကေခါင္းေဆာင္ ကိုင္စူကီကိုမတ္စုကေျပာပါတယ္။ အေမရိကန္မရိန္းတပ္နဲ႔ ဂ်ပန္ေျမျပင္ကိုယ္ပိုင္ကာ ကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔တို႔ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတုိးတက္ေစဖို႕နဲ႔ ကြ်မ္းက်င္မႈေတြကိုျမွင့္တင္ဖို႔  ဒီပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကက အကူအညီျဖစ္ေစခဲ့တယ္လုိ႔လည္းကိုင္စူကီကိုမတ္စုကေျပာပါတယ္။

 

 

 

Related News