အေမရိကန္ႏိုင္ငံတကၠဆက္တကၠသိုလ္မွ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္၁၀ စကၠန္႔အတြင္းကင္ဆာအက်ိတ္ကို ရွာေဖြေပးကာ ကင္ဆာက်ိတ္ခြဲစိပ္ရာတြင္အကူအညီေပးႏိုင္မည့္ကိရိယာ Pen တစ္မ်ိဳးကို တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။အဆိုပါ Pen ေလးသည္ကင္ဆာက်ိတ္အားခြဲစိပ္စဥ္အတြင္းကင္ဆာက်ိတ္ကိုအျပည့္အ၀ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္မည္သည့္တစ္႐ွဴးကိုျဖတ္ေတာက္သင့္သည္ဆိုသည္ကိုလွ်င္ျမန္စြာဆံုးျဖတ္ေပးနိုင္မည္ဟုသိရသည္။ ၎Pen ေလးကိုMasSpec Pen ဟုအမည္ေပးထားျပီးယင္း Pen ေလးသည္အလံုးစံုျပီးျပည့္စံုသည့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္းက်န္းမာေကာင္းမြန္သည့္တစ္ရွဴးမ်ညးႏွင့္ကင္ဆာျဖစ္ပြားေနသည့္တစ္ရွဴးမ်ားအားခြဲျခားရာတြင္၉၆ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေသခ်ာမႈရွိေၾကာင္းသိရသည္။

၎MasSpec Pen အေၾကာင္းကိုယခုသီတင္းပတ္ထုတ္ Science Translation Medicine ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ျပီးသုေတသနအဖြဲ႔အေနျဖင့္ယင္း Pen ကိုကင္ဆာက်ိတ္ခြဲစိပ္မႈမ်ားတြင္စမ္းသပ္အသံုးျပဳမႈကိုအေစာဆံုးအေနျဖင့္လာမည့္၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ေဆာင္ရြက္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္ဟုသိရသည္။အဆိုပါကိရိယာေလးသည္ကင္ဆာအက်ိတ္မ်ားကိုယခင္ကထက္ ေဘးကင္းစြာျဖင့္ပိုမိုတိက်ျမန္ဆန္စြာဖယ္ရွားရာတြင္အကူအညီျဖစ္ေစေတာ့မည္ျဖစ္ျပီး၎ pen ေလးသည္ကင္ဆာအက်ိတ္ကိုစစ္ေဆးရာတြင္အရင္နည္းလမ္းေဟာင္းမ်ားထက္ အဆေပါင္း ၁၅၀ ပိုမိုျမန္ဆန္လာမည္ဟုသိရသည္။