ကမၻာၾကီးပူေႏြးမႈအားေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အေရးေပၚေဆာင္ရြက္ျခင္းကသာလွ်င္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း Queensland ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ရွိ ကမၻာ့အၾကီးဆံုးသႏၱာေက်ာက္တန္းၾကီး ျဖစ္သည့္ The Great Barrier Reef ၾကီးကို ကယ္တင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု သုေတသနသစ္တစ္ခုအရ သိရွိရသည္။

သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အဆိုပါသႏၱာေက်ာက္တန္းၾကီးတြင္ သႏၱာေက်ာက္မ်ား အေရာင္ကၽြတ္ကာအျဖဴေရာင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားမႈကို ရပ္တန္႔ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အျခားေသာနည္လမ္းမ်ားက ထိေရာက္မႈရွိလိမ္းမည္မဟုတ္ဟု သိရသည္။ သႏၱေက်ာက္တန္းမ်ား၏ရွင္သန္မႈကို ျခိမ္းေျခာက္ေနသည့္အဆင့္သို႔ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္သည့္အတြက္ အခ်ိန္ ၾကာရွည္စြာ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္မေနသင့္ေတာဘဲ လက္ေတြ႔ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္ရန္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက အၾကံေပးတို္က္တြန္းထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ား အေရာင္ကၽြတ္မႈသို႔မဟုတ္ ေရညွိမ်ားဆံုး႐ႈံးမႈျဖစ္စဥ္သည္ မွတ္တမ္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အဆိုး၀ါး ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ Queensland's James Cook University မွ ပါေမာကၡ Morgan Pratchett က ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈသည္ Great Barrier Reef သႏၱာေက်ာက္တန္းၾကီးအတြက္ အၾကီးမားဆံုးေသာ ျခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ အဆိုပါ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္ကို Nature ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

 

Related News