ယမန္ေန႕တြင္ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအဏၰ၀ါဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္း၏အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္သည္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ၃၆ ႏွစ္အတြင္း၌  အျမင့္ဆုံးျဖစ္လာေၾကာင္းသိရသည္။ တ႐ုတ္ကမ္း႐ုိးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိပ်မ္းမွ်ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာအားတိုင္းတာမႈမ်ားအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၏ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကထက္ ၁.၄ လက္မပိုမိုျမင့္တက္လာျပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ အထိရွိခဲ့သည့္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ ၃.၂ လက္မပိုမိုျမင့္တက္လာေၾကာင္းသိရသည္။ တ႐ုတ္ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသမ်ားတြင္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္သည္ ႏွစ္စဥ္ ၀.၁ လက္မ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟုလည္းသိရသည္။ယင္းသို႔ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္လာမႈျဖစ္စဥ္သည္ အယ္လ္နီညဳိႏွင့္ လာနီညာကဲ့သုိ႕ေသာရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းအဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္မ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ မုန္းတိုင္းမ်ားတိုက္ခတ္မႈ၊ ေရၾကီးမႈမ်ား၊ ကမ္းပါးျပိဳမႈမ်ားႏွင့္ ဒီေရလႈိင္းၾကီးျခင္းမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ဆားငံေရမ်ားကုန္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးမႈဒဏ္မ်ားကို ခံစားရႏိူင္ေၾကာင္းအဏၰ၀ါဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမွ သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ 

 

 

Related News