ဆစ္ဒေနနွင့္ မဲလ္ဘုန္းတို႔သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ ျမိဳ႕ၾကီး ၂ ျမို႔ျဖစ္သည့္ ဆစ္ဒေနနွင့္ မဲလ္ဘုန္းတို႔သည္ အပူခ်ိန္ ၅၀ ဒီဂရီဆဲလ္စီးယပ္စ္ ရွိသည့္ ပူေလာင္အိုက္စပ္သည့္ ေန႔ရက္မ်ားကိုလာမည့္ ၂၀၄၀ ႏွင့္ ၂၀၅၀ တို႔တြင္ ခံစားႏိုင္ရဖြယ္ရွိသည္ဟုသုေတသီမ်ားကေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

သိပံပညာရွင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရအကယ္၍ ပဲရစ္ရာသီဥတုဆိုင္ရာသေဘာဘာတူညီခ်က္အရတစ္ကမၻာလံုးအပူခ်ိန္ကို ၂ ဒီဂရီဆဲလ္စီးယပ္စ္ အထိေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ဆိုသည္ပင္လွ်င္  ဆစ္ဒေနနွင့္ မဲလ္ဘုန္းတို႔သည္ ေႏြရာသီမ်ားတြင္ ပူေလာင္အိုက္စပ္မႈဒဏ္ကိုအေသအခ်ာခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ သုေတသနသည္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ႏွင့္ နယူးေစာက္သ္ေ၀းလ္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ စမ္းစစ္ေလ့လာခန္႔မွန္းထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္းၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ က်န္ေနရာေဒသမ်ားတြင္လည္းအပူခ်ိန္ျမင့္တက္ လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟုသုေတသီမ်ားကေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ၾသစေၾတးလ်၏ ျပီးခဲ့သည့္ေႏြရာသီအပူခ်ိန္သည္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့ျပီး ၎၏ေဆာင္ရာသီသည္လည္းပူေႏြးဆံုးအျဖစ္ မွတ္တမ္း ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။၂၀၁၃ ခုႏွစ္၌ ဆစ္ဒေန၏ အပူခ်ိန္သည္ ၄၅.၈ ဒီဂရီဆဲလ္စီးယပ္စ္အထိစံခ်ိန္တင္ေရာက္ရွိခဲ့ျပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ မဲလ္ဘုန္း၏ အပုခ်ိန္သည္ ၄၆.၄ ဒီဂရီဆဲလ္စီးယပ္စ္အထိေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလတြင္လည္း ၾသစေၾတးလ်အစိုးရမွ ၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ေတာမီးမ်ားေလာင္ကၽြမ္းမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ထားၾကရန္ ၾသေစၾတးလ်ႏိုင္ငံသားမ်ားအားသတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

 

 

Related News