ကုလသမဂၢပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္(UNEP)နဲ႕ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔(WHO)တို႔ဟာ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ေစတဲ့ က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္ေတြကိုထိန္းခ်ဳပ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအသစ္ကို ဇန္န၀ါရီ(၁၁)ရက္မွာ သေဘာတူညီ ခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္လူေပါင္း(၁၂.၆)သန္းဟာ  ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းတာေၾကာင့္ ေသဆံုးရပါတယ္။

  WHO အႀကီးအကဲ တက္ဒ႐ို႕စ္  အဒ္ဟာမြန္ ဂီဘရီရီဆက္နဲ႔ UNEP အႀကီးအကဲ အီရစ္ ေစာဟင္းတို႔ဟာ  အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္႐ိုဘီၿမိဳ႕မွာ  ေလထုညစ္ ညမ္းမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈတိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ အဏုဇီ၀ပိုးမႊားကာကြယ္ေရးအျပင္ စြန္႔ပစ္ဓာတုပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ေရအရည္အေသြး တိုးတက္ေစေရး၊အစားအစာနဲ႔အာဟာရျပည့္၀ေရး ကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔ သေဘာတူညီမႈကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ 

ရာသီဥတု၊ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးေက်းဇူးေတြရ႐ွိဖို႔ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္မယ့္ Breathe Life (ဘရိသ္လိုက္ဖ္) အသိပညာေပးစည္း႐ံုး အသိေပးမႈ ကိုလည္း ပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲဖို႔ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ သေဘာတူညီမႈဟာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေလ်ာ့ခ်ေရးကို အသားေပးထား တယ္လို႔ တက္ဒ႐ို႕စ္ကေျပာပါတယ္။

 

 

 

Related News