စုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တန္ဖိုး (GDP) ဟာၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၆ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ကိုက်ဆင္းခဲ့တယ္လို႔ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB ) မွထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တုန္းက စုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တန္ဖိုး (GDP) ဟာ (၇)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အထိတက္ခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွာ ရာသီဥတုဆိုးရြားခဲ့တာဟာ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာႏွစ္ရဲ႕ GDP တန္ဖိုးက်ဆင္းေစခဲ့တဲ့အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News