ယခု၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စုစုေပါင္းျပည္တြင္း ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး GDP ဟာ (၈)ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးအထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္ႏိုင္မယ္လို႔ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဘဏ္ ADB က ခန္႔မွန္းေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ADB ရဲ႕ ၂၀၁၇အာရွတိုးတက္မႈအလားအလာ (Asian Development Outlook 2017) ထုတ္ၿပန္ခ်က္မွာ အခုလိုခန္႔မွန္းထားတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္ ႏိုင္ငံေတြကေန၀ယ္လိုအားျမင့္တက္လာႏိုင္တာနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြကေန ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈေတြ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္တဲ့ အလားအလာေတြရွိေနတာေၾကာင့္ GDP တန္ဖိုးျမင့္တက္ႏိုင္မည္လို႔ ခန္႔မွန္းႏိုင္ တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အဓိကကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံေတြကေန ၀ယ္လိုအားျမင့္တက္လာ ႏိုင္တာေတြ၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္နဲ႔ ယွဥ္ရင္ တန္ေၾကးပိုျမင့္လာ ႏိုင္တဲ့ထုတ္ကုန္ေတြ ရွိလာႏိုင္တာေတြလို ႏိုင္ငံျပင္ပကေန ၀င္လာႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ ပိုေကာင္းလာမယ့္အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္မွာ GDP ဏတန္ဖိုးျမင့္တက္လာႏိုင္တယ္လို႔ က်ြန္မတို႔ခန္႔မွန္းႏိုင္တာပါ။)

ပံုမွန္အားျဖင့္ အစိုးရအေျပာင္းအလဲကာလမွာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေျပာင္းလဲမႈေတြရွိေနလို႔ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ေတြဟာ ေစာင့္ၾကည့္တဲ့အေျခအေနသာရွိခဲ့ျပီး မၾကာေသးမီက ျပဌာန္းလိုက္တဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒေၾကာင့္ (FDI) ေတြ ၀င္ေရာက္လာဖြယ္ရွိေနတာဟာလည္း GDP တိုးလာႏိုင္တယ္လို႕ ခန္႔မွန္းႏိုင္တာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ (ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲတဲ့အခ်ိန္ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြက ေစာင့္ၾကည့္ေနက်တာက ပံုမွန္ပါပဲ။ FDI ေတြကလည္း ေနာက္ထပ္ေျပာင္းလဲမႈေတြအတြက္အစီအစဥ္ေတြ လုပ္ေနက်တုန္းပါ။ အဲ့ေတာ FDI  တန္ဖိုးေတြ ယာယီက်ဆင္းသြားတယ္ေပါ့။ဒါေပမယ့္ FDI ေတြကို ၀င္ခြင့္ျပဳလိုက္ျပီျဖစ္တဲ့အတြက္လည္း ထုတ္ကုန္ေတြတက္လာႏိုင္ျပီး ေငြေၾကး၀င္ထြက္ေျခကလည္းမ်ွတ သြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္လည္း ခုလိုခန္႔မွန္းထားတာပါ။) စုစုေပါင္းျပည္တြင္း ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး GDP ဟာ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို က်ဆင္းခဲ့တယ္လို႔  အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ ADB က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

 

Related News