လက္ရွိသီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ျမန္မာကိုယ္စားျပဳကုမၸဏီအျဖစ္ပါ၀င္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတဲ့ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအေနနဲ႕ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာပါ ေနာက္ထပ္တိုးခ်ဲ႕ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖို႕ စီစဥ္ထားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 
 
Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited အေနနဲ႕ ေက်ာက္ျဖဴ အထူး စီးပြားေရးဇုန္အတြက္ ကနဦးေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြျပဳလုပ္ေနတဲ႕MKSHC မွာ ေငြေၾကးထည့္၀င္ ထားျပီး ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ေလ့လာမႈေတြ လုပ္ေနတဲ့ အဆင့္သာရွိေသးျပီး Business Plan ထြက္လာျပီးေနာက္ပိုင္းမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမယ့္ပမာဏကို ဆံုးျဖတ္မယ္လို႕ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။
 
သီလ၀ါအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအေနနဲ႕ အခုႏွစ္အတြက္ ရွယ္ယာရွင္ေတြကို အျမတ္ေငြ က်ပ္၁၀ဘီလီယံေက်ာ္ ခြဲေပးျပီးေနာက္ ကုမၸဏီရဲ႕အရန္ေငြဟာ က်ပ္၁၆ဘီလီယံ ေက်ာ္ရွိေနပါတယ္။ ဒီလက္က်န္ေငြေတြနဲ႕ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ထပ္လုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းအသစ္ေတြထဲမွာ ေက်ာက္ျဖဴအထူး စီးပြားေရးဇုန္က အဓိကေနရာကေန ပါ၀င္ေနပါတယ္။
 
MTSH အေနနဲ႕ လက္ရွိသီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ၄၁ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားတာပါ။ MTSH ပါ၀င္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားတဲ႕ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေနနဲ႕ ျပီးစီးသြားတဲ႕ ဇုန္(ေအ) (၄၀၅)ဟက္တာမွာေတာ့ ကုမၸဏီေပါင္း ၇၉ခုနဲ႕စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျပီး ျဖစ္ကာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဘီလီယံေက်ာ္ရရွိထားျပီျဖစ္တယ္လို႕ ကုမၸဏီဘက္က ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဇုန္(ဘီ) ၇၀၀ဟက္တာကိုလည္း အဆင့္လိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာ ျဖစ္ျပီး လက္ရွိမွာပထမအဆင့္ (၁၀၁)ဟတ္တာ ကိုေဖာ္ေဆာင္ေနပါျပီ။ သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရး ဇုန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ႕ ကာလမွာ MTSH ရဲ႕ ျပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၆-၁၇)ဘ႑ာႏွစ္ အခြန္ေဆာင္ျပီး ၀င္ေငြက က်ပ္၂၂ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။
 
သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ MTSH ကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေမလ(၃)ရက္က စတင္ထူေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ MTSH ရဲ႕အဓိက ရွယ္ယာရွင္ေတြကေတာ့FMIအပါအ၀င္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ၉ခုနဲ႕ ရွယ္ယာရွင္ေပါင္းတစ္ေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္က်ာ္ ရွိပါတယ္။ လက္ရွိမွာ အစုရွယ္ယာေပါင္း ၃၈သန္း ေက်ာ္ကိုထုတ္ေရာင္းထားျပီး ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ျပီးခဲ႕တဲ႕ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ရွယ္ယာတစ္စုကို ၂၆၀က်ပ္ အျမတ္ခြဲေ၀ေပးခဲ့ျပီး လက္ရွိရွယ္ယာ တစ္စုကို ၃၄၅၀က်ပ္ေပါက္ေစ်း ရွိေနပါတယ္။
 

Related News