ျမန္မာ႐ိုးရာအစားအစာ မုန္႔ဟင္းခါးကို လက္ရွိျပည္တြင္းက ဟိုတယ္အမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ စားသံုးေနၾကသလို  မုန္႕ဟင္းခါးကို ဆန္းသစ္တီထြင္ျပီး ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္သင့္ေၾကာင္းကို ေအာက္တိုဘာ(၇)ရက္က ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္က ျပဳလုပ္ေပးတဲ့  “ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ျမန္မာ” ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲမွာ  ေဒါက္တာေက်ာ္ၿငိမ္းေအးက ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ကမၻာမွာ စားေနတဲ့အစားအစာေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာက ႐ိုးရာ အစားအစာေတြျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေက်ာ္ေနတာျဖစ္လို႕ မုန္႔ဟင္းခါးကို နိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္လို႕ရတယ္လို႔လဲ ဆိုပါတယ္။မုန္႕ဟင္ခါးကို ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံစားေသာက္လို႕ရေအာင္ ေၾကာ္ျငာ၊အသိပညာေပးတာေတြ၊အစားအေသာက္နည္းပညာစာအုပ္ေတြ၊ သုေတသနျပဳလုပ္တာေတြ အပါအ၀င္ က်န္းမာေရးညီညႊတ္မႈအျခအေန၊ ၾကာရွည္အထားခံဖို႕ ခ်က္လုပ္တဲ့နည္ပညာကို စံသတ္မွတ္ခ်က္ထားရွိျပီး  ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ဖို႕ရတယ္လို႕ ေဒါက္တာေက်ာ္ၿငိမ္းေအး က ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့တာပါ။    “ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ျမန္မာ”ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႕ထုတ္ကုန္နဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ဘယ္လိုဆန္းသစ္နိုင္မလဲ၊တီထြင္ဖန္တီးတတ္တဲ့ယဥ္ေက်းမႈ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ရပ္ ခိုင္ခိုင္မာမာေပၚေပါက္လာနိုင္ဖို႕ ဘာေတြလိုအပ္္မလဲ၊ စိန္ေခၚမႈေတြကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊာျပီး အခြင့္အလမ္းေတြကို ဘယ္လို ရယူနိုင္မလဲ၊ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႕ သုေတသနဖြံျဖိဳးတိုးတတ္မႈရဲ႕ အခန္းက႑ရဲ႕ အေရးပါ၊ အဓိကက်တာ၊ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႕ ပုဂ္ၢလိကက႑မွ ပံံ့ပိုးေပးဖို႕လိုအပ္မလဲ စတာေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပါ။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဴပ္အေနနဲ႕ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ   အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ ေဟာေျပာပြဲေတြကို လစဥ္က်င္ပျပဳလုပ္ေပးေနျပီး စက္တင္ဘာလက Make In Myanmar  ေခါင္းစဥ္နဲ႕ သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္ေတြနဲ႕ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္တတ္ႏိုင္ ေစမယ့္ နည္းလမ္းေတြကို ၀ိုင္းဖြဲ႕ေဆြးႏြးတာေတြကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလအတြက္ ကိုေတာ့  Make In Myanmar   ကို တစ္ဆင့္ျမင့္တင္ျပီး  တီထြင္ဆန္းသစ္တဲ့ ထုတ္ကုန္နဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို  ႏိုင္ငံအတြင္း တိုးခဲ်႕ဖန္းတီးလာႏိုင္ဖို႕ Innovation and Myanmar ေခါင္းစဥ္နဲ႕ ေဆြးႏြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News