လွ်ပ္စစ္ဇိမ္ခံကားမ်ားထုတ္လုပ္သည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ အေျခစိုက္ ကမၻာကေက်ာ္ Teslaကုမၸဏီမွအစုစပ္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္းမ်ားႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား အပါအ၀င္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း ၄၀၀ နီးပါးကိုယခုသီတင္းပတ္အတြင္း၌ အလုပ္ထုတ္ပစ္လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကုမၸဏီတစ္ခုလံုးဆိုင္ရာ ႏွစ္စဥ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ၏ ရလဒ္အရအလုပ္ထုတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းTesla မွ အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္းကုမၸဏီမွအလုပ္ထုတ္ပစ္သည့္ ၀န္ထမ္းအေရအတြက္ကိုမူ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္းသိရသည္။

အလုပ္ထုတ္ပစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီးအေၾကင္းျပခ်က္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ဟုTesla က ေျပာၾကားခဲ့ ေသာ္လည္းတစ္ခါမွ် နာမည္ဆိုးမရွိခဲ့ဖူးသ ၀န္ထမ္းမ်ားလည္း အလုပ္ထုတ္ခံရသူမ်ားထဲတြင္ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ အေျခစိုက္ Palo Altoကုမၸဏီ၏ေျပာၾကားခ်က္အရယခုလအေစာပိုင္းအတြင္း၌ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားကTesla ၏ ကားေမာ္ဒယ္အသစ္ Model 3စီးေရးကိုေစ်းကြင္းအတြင္း၌ အေျမာက္အျမားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မည့္ ရည္မန္းခ်က္အစီအစဥ္ကိုလြဲေခ်ာ္သြားေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ 

 

 

Related News