၂၀၁၁-၁၂ဘ႑ာႏွစ္ကစၿပီး လက္ရွိ ၂၀၁၇-၁၈ဘ႑ာႏွွစ္ ဒီဇင္ဘာလဆန္းအထိ လုပ္ငန္းေပါင္း (၉၅၀)ေက်ာ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၈)ဘီလီယံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားတယ္လို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး႒ာန(DICA)ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြအရ သိရပါတယ္။ ႏွစ္အလိုက္ျပန္ၾကည္႕ရင္၂၀၁၅-၁၆ဘ႑ာႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၉)ဘီလီယံခြဲနီးပါး ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး (၇)ႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆံုး ပမာဏျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအစုိးရ လက္ထက္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ(၆.၆)ဘီလီယံ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ေနာက္ ဆံုးပတ္အထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅) ဘီလီယံေက်ာ္ရွိ ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ (၇)ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြကို တိုင္းနဲ႕ျပည္နယ္အလိုက္ျပန္ခြဲၾကည္႕ရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳႏွံမႈအားလံုးရဲ႕ တစ္၀က္နီးပါးဟာ ရန္ကုန္တိုင္းကို ၀င္ေရာက္ခဲ႕တာျဖစ္ပါတယ္။ စုစုေပါင္း၀င္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၈ဘီလီယံေက်ာ္ထဲမွာ ၁၉ဘီလီယ ံနီးပါးဟာ ရန္ကုန္တိုင္းမွာျဖစ္ပါ တယ္။
 
DICA ရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြအရ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြအဓိကရွိတဲ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာေတာ့ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာႏွစ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄)ဘီလီယံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ထပ္မံမရွိေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းနဲ႕ျပည္နယ္ေတြ ထဲမွာ ကယားျပည္နယ္ နဲ႕ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ (၇)ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း(၁)ခုစီသာ ရွိခဲ႕ျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁) ဘီလီယံနဲ႕ (၃)ဘီလီယံၾကား သာ၀င္ေရာက္ခဲ႕တာျဖစ္ပါတယ္။ (၇)ႏွစ္အတြင္း ျပန္ၾကည္႔ရင္ ေရနံနဲ႕သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔က႑ဟာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္ထားတဲ့ က႑ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဘ႑ာႏွစ္ကေန လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဒီက႑ကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္ ထပ္မ၀င္ေသးပါဘူး။ ၂၀၁၁-၁၂ဘ႑ာႏွစ္ကေန လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ အထိႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြဟာစက္မႈက႑၊ ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး က႑ေတြကို အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ့ အိမ္ရာအေဆာက္အဦးက႑နဲ႔ စက္မႈက႑ေတြမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး၀င္ ေရာက္ထားပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီး႒ာနစာရင္းေတြအရ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၀င္ေရာက္ထားျခင္း မရွိေသးဘူးလို႕သိရပါတယ္။ (DICA) အေနနဲ႔ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ ေဒၚလာ(၆)ဘီလီယံ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။
 
 

Related News