ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အဆင့္ျမင့္အစိုးရအရာရွိႀကီးေတြ၊ က႑အလိုက္အထင္ကရ ထိပ္သီးပုဂ္ၢိဳလ္ေတြ၊ ထိပ္သီးအမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပါ၀င္တဲ့ CEO Conference 2018 ကို ေမလ(၁၁)ရက္က Novotel Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ CEO Conference 2018 ၂၀၁၈ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္(MIC) ရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(DICA)ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ က်င္းပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲပထမပိုင္းမွာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားနဲ႔ မူ၀ါဒမ်ား အေၾကာင္းကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းနဲ႔ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္နဲ႔ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယပိုင္းမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ လူေနမႈဘ၀တည္ေဆာက္ေရးစကား၀ိုင္းကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းနဲGlobal Shapers Yangon Hub မွ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္(၄)ဦးတို႔က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News