ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္း လိုင္စင္မရွိဘဲဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့့ ေစ်းဆိုင္ေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းတာ ဒါမွမဟုတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ လိုင္စင္၊ လက္မွတ္ရရွိတဲ့အထိ တရားစြဲဆိုေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ရန္ကုန္မွာ လက္ရွိလိုင္စင္မရွိဘဲဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ အိမ္ဆိုင္ခန္းေတြ၊ အလွျပင္ခန္းေတြ၊ တည္းခိုခန္းေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာေနၿပီး ဒီဆိုင္ခန္းလိုင္စင္၀င္ေငြေတြကရရွိမယ့္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြေတြ ဆုံး႐ႈံးေနတယ္လို႔ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚေအးေအးမာက ေျပာပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြေတြပိုမိုရရွိေစေရး အပါအ၀င္ လိုင္စင္ျပဳလုပ္မယ့္သူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ အိမ္ ေစ်းဆိုင္ခန္းေတြ၊ စားေသာက္ဆိုင္ေတြ၊ မီနီမားကက္ေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေမးျမန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ အမ်ားျပည္သူသိရွိဖို႔လိုအပ္သလို  ၂၀၁၃ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအရ မည္သူမဆို  ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္နယ္နိမိတ္အတြင္း လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္ကိုေဆာင္ရြက္ဖို႔အျခားမည္သည့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ လိုင္စင္လက္မွတ္တစ္ခုခုရွိေစကာမူ ေကာ္မတီကထုတ္ေပးထားတဲ့လိုင္စင္မရွိဘဲ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရလို႔ ျပ႒ာန္းပါတယ္လက္ရွိေကာ္မတီရဲ႕စီမံေရးရာဌာနကထုတ္ေပးေနၿပီးထုတ္ေပးတဲ့လိုင္စင္တစ္ခုခုကိုရရွိၿပီးမွ သာေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားပါတယ္။ လိုင္စင္မရွိဘဲဖြင့္ထားတဲ့လုပ္ငန္းေတြကိုေတာ့ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားဖို႔ အေၾကာင္းၾကားတာ၊ ေခၚယူသတိေပးေဆြးေႏြးတာေတြလုပ္ေပးေနတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ မလိုက္နာရင္  စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအရ ပထမအႀကိမ္တရားစြဲဆိုၿပီး ထပ္မံက်ဴးလြန္ရင္ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းတာ ဒါမွမဟုတ္ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရတဲ့အထိ တရားစြဲဆိုေနတယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္း ေစ်းဆိုင္နဲ႔ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္တာေတြကို အစားအေသာက္လိုင္စင္၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္၊ တည္းခိုခန္းလိုင္စင္၊ ေဘာ္ဒါေဆာင္လိုင္စင္၊ ကိုယ္ပိုင္ေစ်းလိုင္စင္၊ ယာဥ္နဲ႔ လွည့္လည္ေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္၊ ယာယီဇာတ္႐ုံခြင့္ျပဳမိန္႔လိုင္စင္ဆိုၿပီး (၇)မ်ိဳးခြဲျခားကာ ထုတ္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ သက္တိုးရၿပီး ႏွစ္အလိုက္လည္း လိုင္စင္ခ်ထားေပးေနပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ေတြ ထပ္မံယူရၿပီး၊ အေဆာက္အဦးအသစ္ျဖစ္မယ္ဆို ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳမိန္႕၊ ျပင္ဆင္ခြင့္ျပဳ မိန္႔ေတြ ရယူရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ လိုင္စင္ထုတ္မေပးခင္ေရဆိုး၊ မိလႅာ၊ အမိႈက္ ဒါေတြကို ေျမျမင္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးၿပီးေတာ့မွ ခြင့္ျပဳေပးေနတယ္လို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ေျပာပါတယ္။ ဒီလိုင္စင္(၇)မ်ိဳး ခြင့္ျပဳမႈေတြအေနနဲ႔ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ မတ္လ(၃၁)ရက္ထိ အစားအေသာက္လိုင္စင္က (၈၄၀၀)ေက်ာ္၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္က (၄၆၀၀၀)ေက်ာ္၊ တည္းခိုခန္းလိုင္စင္က (၄၅၀)ေက်ာ္၊  ေဘာ္ဒါေဆာင္လိုင္စင္ (၃၆၀)၊ ကိုယ္ပိုင္ေစ်းလိုင္စင္က (၈၀)ေက်ာ္၊ ယာဥ္နဲ႔လွည့္လည္ေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္(၁၇၀)ေက်ာ္၊ ယာယီဇာတ္႐ုံလိုင္စင္က(၂၆)ခုျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း (၅၅၀၀၀)ေက်ာ္ ခြင့္ျပဳေပးထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

 

Related News