ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးဖြံၿဖိဳးမႈႏႈန္းဟာ ၂၀၁၆။၁၇ မွာ (၅.၉)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇။၁၈ မွာ (၆.၄) ရာခိုင္ႏႈန္းကိုေရာက္ရွိလာတယ္လို႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာင့္ႀကည့္အစီရင္ခံစာမွ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ အတြက္ ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုဖြံၿဖိဳးမႈႏႈန္း(၆.၄)ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေရာက္ရွိလာဟာ ေကာက္ပဲသီးႏွံထုတ္လုပ္မႈအေျခအေန ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္းလာျခင္းန႔ဲ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက႑တြင္ တည္ၿငိမ္လာျခင္း စတာေတြေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ အစီရင္ခံစာမွသိရပါတယ္။
 
ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္လာေပမဲ့လည္း ခရီးသြား လုပ္ငန္းနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရး ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တို႔တြင္ မေရရာမႈေတြေၾကာင့္ ေႏွးေကြးခဲ့ရတယ္ လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းMyanmar Sustainable Development Plan ကိုေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိေနၿပီး အဲ့ဒီစီမံကိန္းဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ ေငြေရးေႀကးေရးက႑ကိုလည္း ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္နဲ႔ ေရရွည္ဖံြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လမ္းေျမပံုတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကမာၻ႕ဘဏ္ရဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာပါတယ္။ကမၻာ႔ဘဏ္မွထုတ္ျပန္တဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာကို ေမလ(၁၇)ရက္ေန႔က မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရွိ UMFCCI မွာ  ထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
 
 
 

Related News