ယာဥ္စီးခကို ကတ္စနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ရန္ YBS ႏွင့္ ညီညြတ္မည့္စနစ္တစ္ရပ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ ကုမၸဏီအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ မၾကာမီမွာပင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္တယ္လို႔ ဇြန္လ(၈)ရက္က က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး (၄၂)ရက္ေျမာက္ေန႕တြင္ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားပါတယ္။ 

YBS စနစ္စတင္ ေျပာင္းလဲစဥ္က ေငြျဖည့္ကဒ္စနစ္ကို (၃)လအတြင္းမွာ က်င့္သံုးႏိုင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခါ  မိမိတို႕ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ယာဥ္စီးခေပး ေခ်သည့္ကတ္စနစ္ တစ္ခု မွန္မွန္ကန္ကန္ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ ေလ့လာေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ရျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ တင္ဒါစနစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ တင္ဒါတြင္ပါဝင္လာႏိုင္ရန္ စနစ္က်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ Bus ကားစီးျခင္းအတြက္သာမက က႑စံုသံုးစြဲႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္ရျခင္းတို႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ယခုလိုအခ်ိန္ယူရျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ လ်ွပ္စစ္၊စက္မႈလက္မႈနွင္႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။  

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးျကီးျကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖဲြ႕ YRTA အေနနဲ႔ လာမည့္ ၂၀၁၉ တြင္ လိုအပ္တဲ့ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားေပၚထြက္လာေရးအတြက္လည္း လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပမည္ျဖစ္ ၿပီးလိုအပ္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္မျပဳစုႏိုင္ေသးမီ YRTA ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈမွာရွိေနတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ ေရလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး အစရွိေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ မီးရထားအပါအဝင္ အားလံုးကို လက္ရွိျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စီမံႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈအား အတိုင္းအတာတစ္ရပ္အထိ ေျဖရွင္းေပးနိုင္ေရးနွင့္ YBS ယာဥ္မ်ား စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ Control Center အေဆာက္အဦတည္ေဆာက္ျခင္းမွာ ရာႏႈန္းျပည့္ ၿပီးစီးၿပီးျဖစ္ၿပီး CCTV မ်ားျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း Operator ၊ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္သည့္ Centerတို႔မွာ လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ NetWork ခ်ိတ္ဆက္ရမႈမ်ားမွာ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါေၾကာင္းနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံ အမတ္ႀကီးႏွင့္ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News