လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနက ထြက္ရွိတဲ့ ျမန္မာလက္မႈပစၥည္းမ်ားကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႕ႏိုင္ရန္လုပ္ ေဆာင္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။  အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနမွာ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာပန္းထိုးသင္တန္းနဲ႕ ရက္ကန္းသင္တန္း ေတြကိုသင္ၾကားေပးေနပါတယ္။ ရက္ကန္းသင္တန္းမွာ ခ်ည္ဆက္ျခင္း၊ ခ်ည္ခ်ျခင္း၊ စက္ေမာင္းစတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို အဆင့္ဆင့္သင္ၾကားေပးၿပီးယကၠန္းခတ္ရာမွာလည္းစက္ရက္ကန္း၊ လက္ရက္ကန္း ႏွစ္မ်ိဳးလံုးသင္ၾကားေပးတယ္လို႔သိရပါတယ္။

သင္တန္းမွထြက္ရွိတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ့ခ်ည္ထည္လက္မႈပစၥည္း၊ အိမ္သံုးပစၥည္းေတြကို ျပည္ပတင္ပို႔ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမွာေတာ့ စက္ခ်ဳပ္နည္း၊ လက္ပန္းထိုး၊ အစညွပ္နည္းေတြအျပင္ ကြန္ပ်ဴတာပန္းထိုးေတြကိုပါသင္ၾကားေပးေနၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ခ်ိတ္ထမီထိုးနည္းေတြကိုပါ သင္ၾကားေပးသြားဖို႔ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

သင္တန္းကိုတက္ ေရာက္ေနတဲ့သင္တန္းသူေတြကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးသက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္း(မလိခ)မွ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕လာသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းသူေတြအေနနဲ႔ လက္မႈပညာသင္ၾကားရတာအျပင္ လုပ္ခပါရရွိတာေၾကာင့္ သူတို႔အတြက္အဆင္ေျပၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနဟာ သူတို႔အတြက္လံုၿခံဳမႈရွိတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ လက္ရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနမွ ျမန္မာ့ခ်ည္ထည္လက္မႈပစၥည္း၊ လက္ကိုင္အိတ္မ်ိဳးစံု၊ အထည္မိ်ဳးစံု၊ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ိဳးစံုကိုထုတ္လုပ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနရဲ႕အေရာင္းဆိုင္မွာ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ထားပါတယ္။

 

 

 

 

Related News