၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဇြန္လကုန္အထိ လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္းမရွိတဲ့ ထီဆုမဲေပါင္းဟာ (၃၅၁၅၈)ဆုရွိခဲ့ျပီး၊ ႏိုင္င့ံဘ႑ာေငြ အျဖစ္သိမ္း ဆည္းခဲ့တဲ့ ဆုေငြေပါင္းကေတာ့ က်ပ္၂.၉ ဘီလီယံ ေက်ာ္ရွိခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲ၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွသိရပါတယ္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းမွာ က်ပ္(၂၀၀)တန္ထီရဲ႕ (၃၂၈)ၾကိမ္မွ (၃၃၉)ၾကိမ္ အထိ ထီဆုေၾကးလာေရာက္ ထုတ္ယူျခင္း မရွိသူမ်ားရဲ႕ ဆုေၾကးေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္ ေငြေၾကးမ်ားအျဖစ္ ဘ႑ာသိမ္းဆည္းခဲ့ျပီး၊ (၃၃၉)ၾကိမ္ေျမာက္ က်ပ္(၂၀၀)တန္ထီနဲ႔ (၁)ၾကိမ္ေျမာက္ က်ပ္(၅၀၀)တန္ထီဆုေၾကးေငြကို ေတာ့ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လ တြင္းမွာသိမ္းဆည္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဆုၾကီးမ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာ (၃၄၁)ၾကိမ္ေျမာက္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ က်ပ္(၂၀၀)တန္ ေအာင္ဘာေလထီမွ က်ပ္သိန္း(၁၅၀၀)ဆုကို လာေရာက္ထုတ္ယူခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလမွာ ႏိုင္ငံဘ႑ာေငြအျဖစ္ သိမ္းယူခဲ့တာျဖစ္တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။ က်ပ္(၅၀၀)တန္ထီ ဆုေၾကးအေနနဲ႔လည္း ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ က်ပ္သိန္း(၁၀၀၀)ဆုေၾကးကို လာေရာက္ ထုတ္ယူျခင္း မရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံဘ႑ာေငြအျဖစ္သိမ္းဆည္းခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ့  စုစုေပါင္းလာေရာက္မထုတ္ယူခဲ့တဲ့ ဆုမဲေပါင္း (၅၆၈၂၆)ဆုနဲ႔ ဘ႑ာသိမ္းေငြေပါင္းက်ပ္ ၅.၆ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိခဲ့ျပီျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲ၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ လာေရာက္မထုတ္ယူတဲ့ဆုမဲမ်ားကို တစ္ႏွစ္မျပည့္မီဘ႑ာသိမ္းမည့္လကို ျမန္မာအလင္းသတင္းစာ၊ ျပည္နယ္(သို႔) တိုင္းေဒသၾကီး ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနရံုးမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔ရံုးမ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရံုးမ်ားရဲ႕ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းမ်ားနဲ႔ www.ird myanmar.gov.mm မွာ တစ္လၾကိဳတင္ကာ အခ်ိန္မီေၾကာ္ျငာေပးထားခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News