ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက  တြံေတးျမိဳ႕နယ္တစ္ခုတည္းတြင္  တရား၀င္လုပ္ကုိင္ခြင့္မရွိေသးဘဲ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ငါးေမြးကန္ဧကေပါင္း (၁၅၀၀၀)ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကြင္းဆင္းစိစစ္မႈေတြအရ သိရပါတယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ(၂၀၁၃)ဟာ  လက္ရွိအေျခအေနအရ အားနည္းခ်က္ေတြရွိေနလို႕  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ဖို႕ (ဒါမဟုတ္) အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲႏိုင္ဖို႕ ကြင္းဆင္းေလ့လာစိစစ္တာေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။ ဒီလို ကြင္းဆင္းတဲ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြထဲ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ကလည္း တစ္ၿမိဳ႕အပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ငါးေမြးကန္ေပါင္း(၃၈၀၀)ေက်ာ္ ရွိေနျပီး ဧရိယာ မွာ ဧကေပါင္းက (၃၅၀၀၀)နီးပါရွိတယ္လို႔ိ သိရပါတယ္။ ဒီကန္ေတြမွာငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္သူ ဦးေရ(၂၀၀၀)ေက်ာ္ရွိတယ္လို႕ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက ေကာက္ယူထားတဲ့စာရင္းေတြအရ သိရပါတယ္။ ေမြးျမဴေရးကန္ကို ေတြထဲက    လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းလမ္းသုံးစြဲလုပ္ကိုင္ခြင့္(လ/န)၃၉မရရွိေသးဘဲ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ကန္ဧကေပါင္း (၁၅၀၀၀)ေက်ာ္ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ငါးကန္ေတြနဲ႔လယ္ယာလုပ္ကိုင္သူေတြၾကား အျငင္းျဖစ္ပြားမႈေတြလည္းေတြ႔ၾကဳံေနရတယ္လို႕ သိရပါတယ္။တရား၀င္လုပ္ကိုင္ခြင့္ (လ/န)၃၉ မရရွိေသးတဲ့ ငါးေမြးကန္လုပ္ကိုင္သူဦးေရ(၁၀၀၀)ေက်ာ္ရွိတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ငါးေမြးျမဴေရးကန္ေတြကို (လ/န)၃၉ ထုတ္ေပးဖို႕ ေလာေလာဆယ္ ရပ္ဆိုင္းထားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဒီအေျခအေနကေတာ့  တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ငါးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ လက္ရွိႀကဳံေတြေနရတဲ့ အေျခအေနေတြပါ။ ဒါ့ျပင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႕အတြက္ ေငြးေၾကးအခက္အခဲရွိတာ၊ ငါးမ်ဳိးစိတ္ေတြ၊ ငါးစာစတဲ့ အခက္အခဲေတြ၊ ငါးအရည္အေသြးက်ဆင္းလာတာေတြ ရွိေနတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ ဒီလို တရား၀င္လုပ္ကိုင္ခြင့္မရွိဘဲ လုပ္ကိုင္ေနရတာေၾကာင့္ ငါးေမြးျမဴသူေတြအေနနဲ႕ အခက္အခဲေတြရွိသလို ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လည္း အခြန္ဘ႑ာဆုံးရွဴံးနစ္နာေနရတယ္လို႕ လည္း ဆိုၾကပါတယ္။ၾကဳံေတြ႔ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းနုိင္ဖို႔အတြက္ အားနည္းခ်က္တြ ရွိတဲ့ ေရခ်ဳိငါးလုပ္ငန္းဥပေဒကို  ျပင္ဆင္ဖို႕ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး ဌာန၊ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္၊ လုပ္သားေတြနဲ႕ေဆြးေႏြးေမးျမန္းတာေတြကို တိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္က လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ ပါတယ္။ 

 

 

Related News