အေသးစားနွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ေတြ႕ပံ့ပုိးမႈေတြကုိ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖုိ႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြကတိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ အေသးစားနွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေဒသအလုိက္ Action Plan မ်ားေရးဆြဲျပီး Action Plan ေတြကုိ အဓိကထားကာ ေဒသတြင္း MSME ေတြကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ပံ့ပုိးေပးဖုိ႔လုိအပ္တယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ အေသးစားနွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း (MSME)မ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပံ့ပုိးမႈေတြလုပ္ေဆာင္ရာမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား နဲ႔လည္းေကာင္း၊ တုိင္းေဒသၾကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်တ္ေငြမ်ားလ်ာထားျပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္ေတြ႔ပ့ံ ပုိးနုိင္ေရးပုိမုိေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ ၾသဂုတ္လ၂ရက္က ယခုနွစ္အတြက္ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ အေသးစားနွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကုိ တက္ေရာက္စဥ္ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြကေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။

အဆုိပါအစည္းအေ၀းကုိ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ၊ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးစုိး၀င္း၊ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္နဲ႔ ျပည္နယ္နွင့္တုိင္းေဒသၾကီးက၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေတြ၊ အေသးစားနွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္သူေတြတက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ယခုနွစ္အတြက္ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔အစည္းအေ၀းမွာ အေသးစားနွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ၊ MSME ေတြ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးသင္႔တဲ႔အခ်က္ေတြအပါအ၀င္ MSME ေအဂ်င္စီအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကုိတင္ျပခဲ႔ၾကတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

အေသးစား နွင္႕အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကုိ ျပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၇ခုနွစ္အတြင္းတစ္ၾကိမ္က်င္းပခဲ႔ျပီး အခ်က္(၈)ခ်က္ဆုံးျဖတ္နုိင္ခဲ႔ကာ အခ်က္၆ခ်က္ကုိ ေဆာင္ရြက္နုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ယခု၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက်င္းပခဲ႔တဲ႔အစည္းအေ၀းမွာေတာ႔ အခ်က္၉ခ်က္ဆုံးျဖတ္နုိင္ခဲ႔ကာ အခ်က္၄ခုကုိေဆာင္ရြက္ျပီးစီးသြားျပီလုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News