ျမန္မာႏုိင္ငံစားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(ရန္ကုန္) ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္းကုိ ၾသဂုတ္လ (၄)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ Dolphin စားေသာက္ဆုိင္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံစားေသာက္ဆုိင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွာ အသင္းခြဲ (၁၂)သင္းရွိတဲ့အနက္ ရန္ကုန္အသင္းဟာ အသင္းလႈပ္ရွားမႈ နည္းတာေၾကာင့္နဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးတြင္း စားေသာက္ဆုိင္မ်ားပိုမိုတိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံစားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(ရန္ကုန္)က စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ားႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ တိုးတက္ေစဖို႔၊ စားေသာက္ဆုိင္၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးျမင့္မားေစဖို႔၊ ျမန္မာ့အစားအေသာက္မ်ားကို ကမာၻသိေအာင္ ေဖာ္ထုတ္သြားဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း အၾကံဥာဏ္မ်ား ဖလွယ္တာေတြ ၊အေတြ႔အၾကံဳမ်ား မ်ွေ၀တာေတြ၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာေတြကို  လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 လက္ရွိ ျပည္တြင္းစားေသာက္ဆုိင္ေတြမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းအားနည္းမႈ၊ Marketing Plan အားနည္းမႈ၊ အလုပ္သမားရွားပါးမႈ၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈအပိုင္း အားနည္းတာေတြၾကံဳေတြ႔ေနရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အသင္းအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာ မရွိေသးတဲ့ စားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သင္တန္းေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ဖုိ႔ စီစဥ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏို္င္ငံစားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ရန္ကုန္)အေနနဲ႔ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းေတြကုိ ႏိုင္ငံတကာက လာေရာက္ၿပီး သင္တန္းေပးတာေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာကို သြားေရာက္ၿပီး ေလ့လာနိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးေတြအတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာႏို္င္ငံစားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(ရန္ကုန္)မွာအဖြဲ႔၀င္(၂၀၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး ျမန္မာႏို္င္ငံစားေသာက္ဆုိင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(ဗဟို)မွာေတာ့အဖြဲ႔၀င္ (၆၀၀)ခန္႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

 

Related News