စပါး-ငါးတြဲဖက္စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴတဲ႔ စနစ္ဟာ အေသးစားေတာင္သူေတြနဲ႔မိသားစုေတြအတြက္ စားနပ္ရိကၡာနဲ႔ အာဟာရျပည့္၀လာေစယုံသာမက ၀င္ေငြပါတုိးတက္ရရွိတာေၾကာင့္ အလားအလာရွိတဲ႔ လုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္တယ္လုိ႔ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးနွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေအာင္သူကေျပာပါတယ္။ 

စပါး-ငါးစနစ္ဆုိတာ စုိက္ပ်ိဳးထားတဲ႔ စပါးစုိက္ခင္းေတြရဲ႕ ေဘးပတ္လည္မွာ ေရေျမာင္းမ်ားတူးကာ ငါးေမြးျမဴတဲ႔စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွနုိင္ငံေတြမွာ စပါး-ငါးတြဲဖက္စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းဟာ မိရုိးဖလာစနစ္ကေန တျဖည္းျဖည္းတုိးတက္လာျပီး စပါးနဲ႔ ေရေနသတၱ၀ါမ်ားေရာေႏွားေမြးျမဴျခင္း စနစ္ကုိေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္လူေနမႈဘ၀ေတြတုိးတက္ေစတာေၾကာင့္ အဖြဲ႔အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လာၾကတယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေအာင္သူကေျပာပါတယ္။ 

သုေတသနရလဒ္ ေတြအရ စပါးတစ္မ်ိဳးတည္းသီးသန္႕စုိက္ပ်ိဳးျခင္းထက္ စပါး-ငါးတြဲဖက္ စုိက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴျခင္းဟာစီးပြားေရးအရေရာအာဟာရရွိမႈအတြက္ပါ ပုိမုိအက်ိဳးရွိေစတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ဒါ႔အျပင္ စပါးခင္းထဲမွာငါးရွိျခင္းဟာေျမၾသဇာကုိပုိမုိေကာင္းမြန္ေစျပီး စပါးပင္ေတြအတြက္လုိအပ္တဲ႔အဟာရကုိလည္းတုိးတက္ရရွိေစတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံမွာ စပါး-ငါးတြဲဖက္စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴတဲ႔ စနစ္ေတြကုိ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ပဲခူး တုိင္းေဒသၾကီးအပါအ၀င္ တုိင္းေဒသၾကီးနဲ႔ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕မွာ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ထားတယ္လုိ႔သိရပါ တယ္။ ၾသစေၾကးလ်နုိင္ငံတကာစုိက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဌာန(ACIAR)ရဲ႕ရံပုံေငြ အေထာက္အပ့ံနဲ႔ ဧရာ၀တိီျမစ္၀ကၽြန္း ေပၚေဒသတြင္ 
စပါး-ငါးစနစ္မ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာေစေရးစီမံကိန္းကုိ (၂၀၁၇)ခုနွစ္ကေန စတင္ျပီး (၂၀၂၁)ခုနွစ္ အထိေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ စပါး-ငါးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကုိေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ Kempinski ဟုိတယ္မွာ ၾသဂုတ္လ(၆)ရက္ကေန (၈)ရက္အထိ ျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ အဲဒီနွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာ စပါး-ငါးတြဲဖက္စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴတဲ႔ စနစ္ထူေထာင္ေရးကိစၥေတြ၊ ေဒသတြင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတဲ႔ စပါး-ငါးသတင္းအခ်တ္အလက္ေတြအေၾကာင္းအပါအ၀င္ ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ ေျမနွင္႕ေရအသုံးခ်မႈျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစယ့္အေၾကာင္းအရာေတြကုိရွင္းလင္းသြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News