နုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႕ထားတဲ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဌာနအသစ္တစ္ခုအျဖစ္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈနွင့္ နုိင္ငံျခား စီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ကုိ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိ လာေရာက္ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈနွင့္္ နုိင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနကုိ ဖြဲ႔စည္းရတာက ႏုိင္ငံစီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ နုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကေပးအပ္တဲ႔ အကူအညီေတြကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ မူ၀ါဒေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္ကမ္းေတြနဲ႔အညီေဆာင္ရြက္ နုိင္ေရးအတြက္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါအျပင္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပုိမုိထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြတုိးျမွင့္ဖုိနဲ႔ ႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ဖုိ႕လည္းပါ၀င္တယ္လုိ႕ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကုိ နုိင္ငံေတာ္သမၼတကေပးပုိ႔တဲ႔ သ၀ဏ္လႊာအရ သိရပါတယ္။ နုိင္ငံေတာ္သမၼတကေပးပုိ႕တဲ႔ သ၀ဏ္လႊာကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ဖတ္ၾကားခဲ႔ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဌာနတစ္ခုတုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး နုိ၀င္ဘာလ ၈ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိ နုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႕ခဲ႔တာပါ။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဌာနတစ္ခု တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး နုိင္ငံေတာ္သမၼတကုိယ္စား တာ၀န္ေပးအပ္သည့္  ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႔အစည္း၀င္ျဖစ္တဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက နုိ၀င္ဘာလ ၁၂ရက္ ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ႔ပါတယ္။ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈနွင့္ နုိင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနဟာ ယခုအစုိးရ လက္ထက္မွာ ၂၅ခုေျမာက္ ၀န္ၾကီးဌာန ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ၿပီး ယခုအစုိးရ လက္ထပ္အသစ္ဖြဲ႔စည္းတဲ႔ ၅ခုေျမာက္၀န္ၾကီးဌာနျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ယခင္က တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန၊ နုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံး၀န္ၾကီးဌာန၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ရုံး၀န္ၾကီးဌာန တုိ႔ကုိ ၀န္ၾကီးဌာန အသစ္ေတြ အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈနွင့္ နုိင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနကုိ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးျခင္းေတြကုိ လာမည္႔ နုိ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္မွာ က်င္းပမဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ အထက္ပါအေၾကာင္း အရာကုိ ေဆြးေႏြးလုိတဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ နုိ၀င္ဘာလ၁၄ရက္ေနာက္ဆုံးထားျပီးအမည္စာရင္းေပးပုိ႕ၾကဖုိ႕ ေတာင္းခံထားတယ္လုိ႔သိရပါ တယ္။

 

 

 

 

 

Related News