ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈနွင့္ နုိင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ ရယူျခင္းမ်ားကုိလာမယ့္ နုိ၀င္ဘာလ(၁၉)ရက္မွာ ျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ နုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႕ထားတဲ႔ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈနွင့္နုိင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဌာနတစ္ခုအျဖစ္ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး နုိ၀င္ဘာလ(၁၅)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္(၉)ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း၀င္က ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးျခင္းနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္းေတြကုိနုိ၀င္ဘာလ၁၉ရက္မွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာလုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ ေဆြးေႏြးခဲ႔တဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္(၉)ဦးထဲမွာ တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္တဲ႔ အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳက ယေန႔ခတ္စီးပြားေရးဟာ နုိင္ငံေရးနဲ႔ခြဲျခားမရေတာ့ပဲ စီးပြားေရးတုိးတက္မွသာ လူမႈေရးလုိအပ္ခ်က္ေတြျဖည္႔ဆည္းနုိင္ျပီး နုိင္ငံအတြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ျငိမ္ေရးတုိ႔ရရွိနုိင္မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ေရရွည္စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိအေထာက္အကူျပဳေစမယ့္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈေတြကုိဆြဲေဆာင္ဖုိ႕ လုိအပ္တာေၾကာင့္ ယခု၀န္ၾကီးဌာနကုိ လုိအပ္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ 

ဒါ႔အျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းစုိး(ေခၚ) သန္းစုိး(ေဘာဂေဗဒ)က ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈနွင့္ နုိင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔ ဆက္စပ္၀န္ၾကီးဌာနေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ျပီး လုပ္ေဆာင္လွ်င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈအခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိလာမွာျဖစ္တဲ႔အတြက္ အဆုိပါ၀န္ၾကီးဌာနကုိ လုိအပ္တယ္လုိ႔ေျပာပါတယ္။ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈနွင့္ နုိင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနတုိးခ်ဲ႕ျခင္းကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူအတည္ျပဳပါက ယခုအစုိးရလက္ထက္တြင္ ၂၅ခုေျမာက္ ၀န္ၾကီးဌာန ျဖစ္လာမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈနွင့္ နုိင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔ ယခုအစုိးရလက္ထက္အသစ္ဖြဲ႔စည္းတဲ႔(၅)ခုေျမာက္ ၀န္ၾကီးဌာနျဖစ္လာမွာျဖစ္ၿပီး ယခင္က တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံး၀န္ၾကီးဌာန၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ၾကီးဌာနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ရုံး၀န္ၾကီးဌာနတုိ႔ကုိ ၀န္ၾကီးဌာနအသစ္ေတြအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ပါတယ္။

 

 

 

Related News