မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ(၆၇)ခုနဲ႔ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ(၁၅၈)ခုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားတယ္လို႔ ႏိုဝင္ဘာလ(၉)ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ ကြန္ွဗင္းရွင္းစင္တာမွာျပဳလုပ္တဲ့ မႏၱေလးစီးပြားေရးဖိုရမ္ဖြင့္ပြဲမွာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒက(၂၀၁၇)ခုႏွစ္ဧၿပီလ၁ရက္ကစတင္သက္ဝင္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျမွင့္တင္ဖို႔ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါတယ္။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီကို အဖြ႔ဲဝင္(၇)ဦးနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

လက္ရွိမႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံ(၁၆)ႏိုင္ငံက လုပ္ငန္း(၆၇)ခု၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ၃.၄၀ဘီလီယံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေနၿပီး ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ(၁၅၈)ခုမွာ ေငြက်ပ္၄.၈ ထရီလီယံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ေဆာင္ရြက္ ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီအေနနဲ႔ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ အခ်က္အလက္ျပည့္စံုညီညႊတ္ရင္ေကာ္မတီက တစ္ခါတည္းခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ေနေပးတယ္လို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာပါတယ္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း၊ အခြင့္အေရးေကာင္းေတြရွိေနပါတယ္။ စီးပြားေရးရႈေထာင့္အရ ရန္ကုန္ၿပီးရင္း မႏၱေလးကဒုတိယအခ်က္အျခာျဖစ္ပါတယ္။ မႏၱေလးဟာျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့အလယ္၊ အင္ အားႀကီးမားတဲ့ တရုတ္နဲ႔အိႏၵိယၾကားမွာရွိေနတဲ့ ဗဟုိခ်က္မျဖစ္ၿပီး အာဆီယံအျမန္လမ္းမနဲ႔ ဆက္သြယ္ေတြမႈရွိပါတယ္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ကိုကုန္းေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းနဲ႔ဆက္သြယ္လို႔ရေနၿပီး အနာဂတ္ကာလမွာကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးရဲ့ ဗဟိုခ်က္မျဖစ္လာႏိုင္ကာ စီးပြားေရးစႀကၤန္မွာ ေျခကုပ္ယူဖို႔လိုတယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာပါတယ္။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွာၿမိဳ႕သာစက္မႈစီမံကိန္း၊ SME၊MSMEက႑၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၊ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ခရီးသြားလာမႈက႑ေတြအတြက္အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြရွိေနတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းအကူအညီေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးဒုတိယအင္ဂ်င္ျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ကိုလည္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကမႏၱေလးစီးပြားေရးဖိုရမ္မွာတိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News