စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနကေတာ႔ အာမခံက႑ပိုမိုဖြ႔ံျဖိဳးလာဖို႕ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၂)ရက္မွာ ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီေတြကို ျပည္တြင္းမွာလုပ္ကိုင္ခြင္႔ စတင္ခြင္႔ျပဳလိုက္တာျဖစ္ျပီး အသက္အာမခံနဲ႕ အေထြေထြအာမခံအတြက္ ခြင္႔ျပဳခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ အသက္အာမခံအတြက္ကေတာ႔ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ(၃)ခုကို ရာႏႈန္းျပည္႔ လုပ္ကိုင္ခြင္႔္ေပးမွာျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္းမွာ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးဖြင္႔ထားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔လည္း ျပည္တြင္းအာမခံကုမၸဏီေတြနဲ႕ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခြင္႔ရွိ မွာျဖစ္ပါတယ္။

အေထြေထြ အာမခံအတြက္ကေတာ႔ ျပည္တြင္းမွာ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးဖြင္႔ထားတဲ႔ ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီေတြကိုသာ ျပည္တြင္းအာမခံကုမၸဏီေတြနဲ႕ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခြင္႔ျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီေတြကိုေတာ႔ ၂၀၁၃ခုနွစ္ကစျပီး ျပည္တြင္းမွာ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးသာ ဖြင္႔ခြင္႔ေပးထားတာျဖစ္ျပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးဖို႕ စတင္ခြင္႔ျပဳလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားအာမခံကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ အခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း စတင္လုပ္ကိုင္ခြင္႔ရမွာျဖစ္ျပီး လပိုင္းအတြင္း လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာေတြေတာင္းခံဖို႔ ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အာမခံလုပ္ငန္းကို(၁၉၅၂)ခုႏွစ္ကစျပီး ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းအေနနဲ႕ စတင္၀န္ေဆာင္မႈေပးခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင္႔ဥပေဒအရ ၂၀၁၃ခုႏွစ္မွာ ပုဂၢလိကက႑ကို စတင္လုပ္ကိုင္ခြင္႔ေပးတဲ့အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္း(၁၁)ခုကို စတင္ခြင္႔ျပဳခဲ႕ျပီး ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြကိုလည္း ကိုယ္စားလွယ္ရံုး ဖြင္႔ခြင္႔ေပးခဲ႔ပါတယ္။ လက္ရွိအာမခံက႑မွာ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကအာမခံလုပ္ငန္း(၁၁)ခုက ရံုးခြဲေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္နဲ႕ ျပည္ပအာမခံ လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ရံုး(၃၀)ေက်ာ္ရွိေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းကေတာ႔ အာမခံအမ်ိဳးအစားေပါင္း(၂၉)မ်ိဳးကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနျပီး ပုဂၢလိကအာမခံေတြကေတာ႔ အမ်ိဳးအစား(၁၅)မ်ိဳးေလာက္ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတယ္လို႔သိရပါ တယ္။

အာမခံက႑မွာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြကိုလည္း လုပ္ကိုင္ခြင္႔ျပဳတာေနာက္က်ခဲ့တဲ႔အတြက္ ျပည္ပကုမၸဏီေတြ၀င္ေရာက္လာတာကိုလည္း အခ်ိန္ေစာတယ္လို႔မယူဆေၾကာင္းနဲ႔ ဒါေပမယ္႔ ၁၀၀ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ တဆင္႔ျပီး တဆင့္ ခြင္႔ျပဳသင္႔တယ္လို႕ CB Insurance မွ ဦးေသာင္းဟန္ကေျပာပါ တယ္။ေအာက္စဖို႕ဒ္ စီးပြားေရးအုပ္စုရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာမွာေတာ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ၀.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ကသာ အာမခံထားရွိထားၾကျပီး အသက္အာမခံထားရွိသူက လူဦးေရရဲ႕ ၀.၀၁ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕ အေထြေထြအာမခံထားရွိသူက ၀.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News