တြင္းထြက္သယံဇာတထုတ္ယူသုံးစြဲမႈနွင့္သက္ဆုိင္ေသာနုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာအလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ႔ပါတယ္။ယခုေဆြးေႏြးပြဲမွာ တြင္းထြက္သယံဇာတထုတ္ယူသုံးစြဲမႈနွင့္ သက္ဆုိင္တဲ႔ နုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနအေပၚမွာ သုံးသပ္ေလ႔လာမႈေတြ ျပဳလုပ္သြားမွာပါ။ ဒါ႔အျပင္ အနာဂတ္မွာ နုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈရွိစြာတာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈအျပည့္အ၀နဲ႔ နုိင္ငံေတာ္နွင့္နုိင္ငံသား မ်ားရဲ႕ အက်ိဳးကုိ ေရွးရႈ႕ျပီး ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရာအတြက္ ေဆြးႏြးအေျဖရွာၾကဖုိ႕ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းကေျပာပါတယ္။

တြင္းထြက္သယံဇာတထုတ္ယူသုံးစြဲမႈနွင့္ သက္ဆုိင္ေသာနုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၂၁ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Horozon Lake View Hotel မွာက်င္းပခဲ႔တာပါ။ အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲမွာ နုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ အနာဂတ္လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ေတြကုိရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းေတြ သယံဇာတနွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန တုိ႕အပါအ၀င္ နုိင္ငံပုိင္စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ေနတဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနေတြက စိန္ေခၚမႈေတြ၊ မူ၀ါဒေရးရာတင္ျပျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ယခုေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၂၂ရက္အထိ နွစ္ရက္က်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ သုေတသနအရ ျမန္မာနုိင္ငံမွ နုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ အခြန္ပါ၀င္မႈဟာ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ေငြစုစုေပါင္း၏ ၅၀ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးကုိ ရွာေဖြေပးေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News