အားျဖည့္ဆန္ထုတ္လုပ္သူေတြလိုက္နာရမယ့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္အား က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးက အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ အားျဖည့္ဆန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားလိုက္နာရမည့္လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ အားသက္ဆိုင္သူ မ်ားထံ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္လ(၂)ရက္က Chatrium Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အားျဖည့္ဆန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားလိုက္နာရမည့္လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ အားသက္ဆိုင္သူမ်ားထံအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာၿမင့္ေထြး တက္ေရာက္အမွာစကား ေၿပာႀကားခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္က စားေသာက္ကုန္နဲဲ႔အားျဖည့္ဆန္ထုတ္လုပ္မႈက႑မွာပါ၀င္လႈပ္ရွားေနတဲ့ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အဓိကရည္ရြယ္တာျဖစ္ပါတယ္။

အားျဖည့္ဆန္ထုတ္လုပ္မႈမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း နဲ႔ ပါ၀င္ရမယ့္ အဏုအာဟာရဓါတ္အခ်ိဳးအစား မွန္ကန္မႈရွိေရးတို႔အတြက္ ဒီလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္က ကူညီေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အာဟာရဌာနနဲ႔ ဆန္တြင္ အဏုအာဟာရ ျဖည့္စြက္ျခင္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႔တို႔ရဲ႕ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အားျဖည့္ဆန္မွာ ေန႔စဥ္မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ အဏုအာဟာရဓါတ္(၈)မ်ိဳးပါ၀င္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အားျဖည့္ဆန္ကို (၅)ႏွစ္စီမံကိန္းနဲဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး  အားျဖည့္ဆန္စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့စဥ္မွာလည္း အခက္အခဲေတြရွိခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက တာ၀န္ရွိသူက အခုလိုေျပာပါတယ္။

အဏုအာဟာရဓါတ္မ်ား ျဖည့္စြက္ထားတဲ့ အားျဖည့္ဆန္က အဏုအာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈနဲ႔ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔အတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းက ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အေရးတႀကီးေျဖရွင္းေပးဖို႔လိုအပ္ေနတဲ့ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကေလး(၄)ဦးမွာ တစ္ဦးက အသက္အရြယ္တြင္ရွိရမယ့္ အရပ္ထက္ပုလြန္းေနျခင္းနဲ႔ (၄၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အမ်ိဳးသမီးထုဟာ ေသြးအားနည္းေရာဂါ ခံစားရျခင္းတို႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္အား သက္ဆိုင္သူမ်ားထံ အသိေပးအလုပ္ရံုေဆြေႏြးပြဲမွာ အစိုးရနဲ႔ပုဂၢလိက က႑မွ မိတ္ဖက္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံရွိ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ အာဟာရျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ အေပၚ ဘယ္လိုအကိ်ဳးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

 

 

Related News