အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔မွ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒႏွင့္ အညီေငြလံုးေငြရင္း အက်ိဳးခံစားခြင့္ထုတ္ေပးျခင္းကို မတ္လ(၈)ရက္က လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္ရံုးခြဲမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ၾကီးဌာန၊လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕မွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးအပ္ျခင္းအျပင္ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဥပေဒႏွင့္ အညီအလုပ္ခြင္မွာထိခိုက္မႈေၾကာင့္အာမခံစနစ္ ပါအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊ အၿမဲတမ္းမသန္စြမ္းမႈႏွင့္ဆိုင္တဲ့အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊ မီးဖြားမႈစတဲ့အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအစရွိတဲ့ ခံစားခြင့္(၁၅)မ်ိဳးကိုလည္းရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္ လူမႈဖူလံုေရးရံုးေတြမွာ အက်ံဳး၀င္မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ အာမခံအလုပ္သမား (၄၈၆)ဦးကို ေငြက်ပ္(၃၀၁)သိန္းေက်ာ္ ေငြလံုးေငြရင္းနဲ႔အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြေပးအပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးအပ္တဲ့အခမ္းအနားမွာ အာမခံအလုပ္သမားတစ္ဦး လုပ္ငန္းခြင္မွာထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္းအတြက္ က်န္ရစ္သူအက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိသူ(၃)ဦး၊ မက်န္းမာမႈ၊ မီးဖြားမႈ၊ မီးဖြားစရိတ္၊ ဖခင္ဘ၀ျဖစ္မႈနဲ႔ ယာယီမသန္စြမ္းမႈတို႔အတြက္ အာမခံအလုပ္သမား(၄၈၃)ဦးစုစုေပါင္း(၄၈၆)ဦးကို  ေငြလံုးေငြရင္းနဲ႔ ေပးအပ္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ လက္ရွိ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕မွ အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး(၂)ရံုနဲ႔ လူမႈဖူလံုေရး- ကဲ၀ဲလ္ေဆးခန္း(၄)ခု ဖြင့္လွစ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News