ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူမႈအေျခအေန ပကတိေျမျပင္အေနအထားေတြကို ႏုိင္ငံတကာက သိရွိေစဖို႕အတြက္  Ease of Doing Business အစီရင္ခံစာကို ကမာၻ႕ဘဏ္ထံ ႏွစ္စဥ္တင္ျပရတာျဖစ္ျပီး လာမယ့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြက္ အစီရင္ခံစာ တင္ႏုိင္ရန္ အစိုးရဌာနမွ တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႕ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္း ျပင္ဆင္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။Doing Business အစီရင္ခံစာဆိုတာက ကမာၻ႕ဘဏ္ကေန တစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ ၾကိဳတင္ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိတဲ့ အစီရင္ခံစာျဖစ္ျပီး တစ္ကမာၻလံုးက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ရွိပါတယ္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီက တင္သြင္းလာတဲ့ အစီရင္ခံစာေတြကို  ကမာၻ႕ဘဏ္က အကဲျဖတ္ျပီး စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရ လြယ္ကူမႈ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးတာပါ။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက အဲ့ဒီအစီရင္ခံစာကိုေစာင့္ၾကည့္ျပီး စီးပြားေရးလုပ္ရ လြယ္တယ္ဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေလ့ရွိပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရ လြယ္ကူမႈအေျခအေနကို တုိင္းတာေဖာ္ျပတဲ့ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္စစ္တမ္းမွာေတာ့ ျမန္မာက ႏုိင္ငံေပါင္း (၁၉၀)ထဲအနက္ အဆင့္ (၁၇၁) မွာ ရွိေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။ အဲ့ဒီအစီရင္ခံစာကို တင္ျပႏုိင္ဖို႕က ကမာၻ႕ဘဏ္မွေပးပုိ႕တဲ့ ေမးခြန္းလႊာေတြကို ေျဖဆိုရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာမွာ ကုမၸဏီတစ္ခု စတင္ထူေထာင္တာကေန  ပိတ္သိမ္းခ်ိန္အထိ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ညႊန္းကိန္းဆယ္ခုကို အမွတ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။အစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္မႈေတြအျပင္ စစ္တမ္းေမးခြန္းေတြကို ေျဖဆိုႏိုင္မႈကလည္း ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရ လြယ္ကူမႈ အဆင့္သတ္မွတ္တဲ့အေပၚ မူတည္ေနပါတယ္။

Doing Business အစီရင္ခံစာမွာ သတ္မွတ္တဲ့ အဆင့္ေကာင္းရင္ အဲ့ဒီႏုိင္ငံက စီးပြားလုပ္ရလြယ္ကူတယ္လို႕ သတ္မွတ္ႏုိင္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံလည္း အဆင့္ေကာင္းခဲ့ရင္ ႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြ ပိုမိုဝင္ေရာက္လာမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ စစ္တမ္းေမးခြန္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႕ေျဖဆိုေပးရတာေၾကာင့္ ေမးခြန္းသေဘာတရားနားလည္ေစဖို႔အတြက္  မတ္လ(၈)ရက္က UMFCCI မွာ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ကမာၻ႕ဘဏ္ရဲ႕စစ္တမ္းေမးခြန္းေတြကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕အဝင္ေတြအျပင္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းေတြမွာ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဥပေဒေရးရာနဲ႕စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္းကုိယ္စားလွယ္ေတြကေျဖဆိုေပးရတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့  ညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကိုေတာ့ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီးနဲ႕ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္တို႕တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကပါတယ္။

 

 

Related News