အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔မွ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္ လူမႈဖူလံုေရး ဥပေဒႏွင့္အညီေငြလံုးေငြရင္းအက်ိဳးခံစားခြင့္ကို မတ္လ(၁၆)ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူမႈဖူလံုေရးရံုးမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ၾကီးဌာန၊လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕မွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပး အပ္ျခင္းအျပင္ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဥပေဒနဲ႔အညီအလုပ္ခြင္မွာထိခိုက္မႈေၾကာင့္အာမခံစနစ္ ပါအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊အၿမဲတမ္းမသန္စြမ္းမႈႏွင့္ဆိုင္တဲ့အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊မီးဖြါးမႈစတဲ့အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအစရွိတဲ့ ခံစားခြင့္(၁၅)မ်ိဳးကိုလည္း အလံုးစံုသိရွိေအာင္ ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့ ပါတယ္။ဒါ့အျပင္သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္ လူမႈဖူလံုေရးရံုးေတြမွာအက်ံဳး၀င္မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ အာမခံအလုပ္သမား (၉)ဦးက ေငြလံုးေငြရင္းနဲ႔အက်ိဳးခံစားခြင့္က်ပ္(၅၆၉)သိန္းေက်ာ္ေပးအပ္ခဲ့တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔မွ ယာယီတိုင္းေဒသႀကီးတာ၀န္ခံအရာရွိက ေျပာပါတယ္။

အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးအပ္တဲ့အခမ္းအနားမွာ အာမခံအလုပ္သမားတစ္ဦးရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္မွာထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္းအတြက္ က်န္ရစ္သူအက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိသူ(၈)ဦး၊ အျမဲတမ္းမသန္စြမ္းမႈအက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိသူ(၁)ဦး စုစုေပါင္း(၅)ဦး ကိုေငြလံုးေငြရင္းနဲ႔ေပးအပ္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာလက္ရွိ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔မွ အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး(၂)ရံုနဲ႔ လူမႈဖူလံုေရး- ကဲ၀ဲလ္ေဆးခန္း (၄)ခု ဖြင့္လွစ္ထားတယ္ လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News