(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ(၁)ရက္က စတင္ခဲ့တဲ႔ လက္ရွိ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ဧျပီလ (၅)ရက္အထိ (၆)လတာကာလအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၂၀၃၀) ၀င္ေရာက္ထားတယ္လို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံကသိရပါတယ္။(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျပည္တြင္းကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအသစ္ စုစုေပါင္း(၁၄၇)ခု ၀င္ေရာက္ထားျပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၁၄၀၀)နီးပါးရွိပါတယ္။ဒါ႔အျပင္ ဒီကာလအတြင္း ျပည္တြင္းမွာ ရွိျပီးသား ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အရင္းအႏွီး တိုးျမင့္မႈပါထည့္ေပါင္းရင္ လက္ရွိဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏွစ္၀က္ျပည့္တဲ႔အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈက အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၁၉၀၀)ေက်ာ္ရွိေနပါတယ္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ ျပည္တြင္းက အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြကိုလည္း ႏို္င္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၁၂၀)ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားတာေၾကာင္႔ အခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဧျပီလ(၅)အထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၂၀၀၀)ေက်ာ္ရွိေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ဒီကာလအတြင္း ျပည္တြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွွံမႈပမာဏကေတာ႔ က်ပ္ (၈၉၀)ဘီလီယံ ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနရဲ႕စာရင္းေတြအရသိရပါတယ္။ဒီက်ပ္(၈၉၀)ဘီလီယံေက်ာ္ထဲမွာ က်ပ္(၆၇၀)ဘီလီယံေက်ာ္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအသစ္ (၈၈)ခုကေန၀င္ေရာက္ထားတာျဖစ္ျပီး က်န္တာကေတာ႔ လုပ္ငန္းအေဟာင္းေတြရဲ႕အရင္းအႏွီးတိုးျမွင္႔တာျဖစ္တယ္လို႔လည္းသိရ ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျမႇင္႔တင္ေရးစီမံကိန္း(MIPP)အရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ ကေန (၂၀၃၆) ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္(၂၀)အတြင္း ျပည္တြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ(၂၂၀) ေက်ာ္၀င္ေရာက္ဖို႔  ေမ်ွာ္မွန္းထားတာျဖစ္ျပီး  (၂၀၂၁) အထိတစ္ႏွစ္ကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၅.၈)ဘီလီယံ ၀င္ေရာက္ဖို႔္လ်ာထားတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News