ျမန္မာ႔စီးပြားေရးအေျခအေနဟာ ကာလလတ္အပိုင္းအျခားျဖစ္တဲ႔ အခုႏွစ္နဲ႔လာမယ္႔ႏွစ္ေတြမွာ အနည္းငယ္ ျပန္တိုးတက္လာမယ္လို႔ ကမၻာ႔ဘဏ္အုပ္စုကခန္႔မွန္းလိုက္ပါတယ္။ကမၻာ႔ဘဏ္ကျပဳစုထားတဲ႔အခ်က္အလက္ေတြအရ ျမန္မာ႔စီပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းဟာ(၂၀၁၇)ခုႏွစ္ မွာ(၆.၈)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ႔ေပမယ့္(၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာေတာ႔ (၆.၂) ရာခိုင္ႏႈန္းကို က်ဆင္းခဲ႔ပါတယ္။ဒါေပမယ္႔ ကမၻာ႔ဘဏ္ကေတာ႔အခု (၂၀၁၉)မွာ ျမန္မာ႔စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ (GDP)ႏႈန္းဟာ (၆.၅)ရာခိုင္ႏႈန္းကိုျပန္တက္လာႏိုင္ျပီး (၂၀၂၀)မွာေတာ႔ (၆.၆)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိႏိုင္တယ္လို႔ခန္႔မွန္းလိုက္ပါတယ္။ကမၻာ႔ဘဏ္အုပ္စုရဲ႕ အေရွ႕အာရွႏွင္႔ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ျမန္မာအပါအ၀င္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသႏိုင္ငံေတြက သတင္းမီဒီယာသမားေတြနဲ႔ ဧျပီလ(၂၄)ရက္က အြန္လိုင္းကေနတုိက္ရိုက္အေမးအေျဖေတြျပဳလုပ္ခဲ႔ျပီး ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံနဲ႔ပတ္သက္တာေတြကိုလည္း ေျဖၾကားခဲ႔ပါတယ္။

ကုမၸဏီဥပေဒသစ္ေျပာင္းလဲက်င္႔သံုးတာ ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းေျဖေလ်ာ႔တာ ၊ Belt and Road စီမံကိန္း လို အခြင္႔အလမ္းေတြေၾကာင္႔ (၂၀၂၀-၂၀၂၁) မွာေတာ႔ ျမန္မာ႔စီပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းကအေကာင္းဘက္မွာဆက္ရွိႏိုင္ျပီး (၆.၆)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ကမၻာ႔ဘဏ္ရဲ႕ (၂၀၂၀)အထိ သံုးသပ္ခ်က္ေတြထဲမွာ ဖိလစ္ပိုင္ ၊လာအိုႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈတိုးတက္ လာႏိုင္ေပမယ္႔ ထိုင္း ၊ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံေတြကေတာ႔အနည္းငယ္ျပန္က်သြားႏိုင္တယ္လို႔ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ရခိုင္ကိစၥအပါအ၀င္ဥေရာပႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ကုန္သြယ္ေရးအခြန္ကင္းလြတ္ခြင္႔ ျပန္လည္ကန္႔သတ္ ႏိုင္တဲ႕အေျခအေနေတြက ျမန္မာ႔စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြအျဖစ္ ရွိလာႏိုင္တယ္လို႔ကမၻာ႔ဘဏ္ကသံုးသပ္ပါတယ္။ကမၻာ႔ဘဏ္အေနနဲ႔ ေျခာက္လတစ္ၾကိမ္ ျမန္မာ႔စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေစာင္႔ၾကည္႔အစီရင္ခံကို ထုတ္ျပန္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။    

 

 

Related News