ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုက လယ္ေျမနဲ႔ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းေတြမွာ လုပ္ကိုင္ေနရတာျဖစ္ျပီး တရားဝင္ ေျမယာအသံုးခ်ခြင့္ ရွိလာေစဖို႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပေတာင္းဆိုသြားမယ္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲခ်ဳပ္(ဗဟို)က ေမလ(၄)ရက္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့  ေမြးျမဴေရးက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာေတြဆံုေဆြးေႏြးပြဲက သိရပါတယ္။ 

ေမြးျမဴေရးျခံအမ်ားစုက လယ္ယာေျမေပၚမွာ လုပ္ကိုင္ေနတာျဖစ္ျပီး လယ္ယာေျမကုိအျခားနည္းျဖင့္ အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ လန/၃၀ လည္း ရရွိထားျခင္း မရွိပါဘူး။ လယ္ယာေျမအသံုးခ်ခြင့္ လန/၃၀ ေလ်ွာက္ထားရာမွာ ရံုးဌာနေတြရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရဖို႕ ျဖတ္သန္းေဆာင္ရြက္ ရတာ လြယ္ကူမႈမရွိလို႕ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက မေလ်ွာက္ထားဘဲ လုပ္ကိုင္ရာမွ တရားမဝင္ပံုစံျဖစ္လာတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေမြးျမဴေရး အတြက္ ေျမယာအသံုးခ်ခြင့္ေလ်ွာက္ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို လြယ္ကူမႈ ရွိေစဖို႕ တင္ျပေတာင္းဆိုမယ္လို႕သိရပါတယ္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာနက လယ္ယာေျမေတြေပၚမွာ လုပ္ကိုင္ေနျပီး ငါးေမြးျမဴေရးကန္ေတြကို  ဒဏ္ေၾကးရိုက္ျပီး ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးဖို႕ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႕ ညွိႏိႈင္းေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေတြကလည္း ငါးကန္ေတြလိုပဲ ေမြးျမဴေရးျခံေတြကို ဒဏ္ရိုက္ျပီး ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးဖို႕ ေတာင္းဆိုသြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။ေမြးျမဴေရးက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဗဟို)က ေဆာင္ရြက္ တာျဖစ္ျပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာနက တာဝန္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News