ကိုရီးယားအလုပ္အကိုင္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ၀ယ္ယူသူဦးေရ ဟာ ခန္႕မွန္းတာထက္ပိုမိုမ်ားျပားလာတာေၾကာင့္ အရင္ကစာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ေရာင္းခ်တဲ့ရက္ကို မတ္လ(၂၂)အထိသာ သတ္မွတ္ထားေပမဲ့ လက္ရွိမွာေတာ့ မတ္လ(၂၄)ရက္ထိ (၂)ရက္ ထပ္တိုးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေတြကို မတ္လ (၂၀)ရက္က စတင္ေရာင္းခ်တာပါ။ေလွ်ာက္လႊာ စေရာင္းတဲ့ေန႔မွာ ၀ယ္ယူသူ (၅၀၀၀)ေက်ာ္ထိသာ ခန္႔မွန္းထားေပမဲ့ ေလွ်ာက္လႊာအေစာင္ေရ (၁၂၀၀၀) ထိေရာင္းခ်ခဲ့ရတယ္လို႔သိရပါတယ္။

မတ္လ(၂၃)ရက္ ေန႔လည္အထိေတာ့ ေလွ်ာက္လႊာ အေစာင္ေရ(၃၂၀၀၀)ေက်ာ္ထိ ေရာင္းခ်ထားၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ကိုရီးယားအလုပ္အကိုင္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ေလ်ွာက္လႊာရဲ႕ လုပ္ငန္းအမ်ိဳး အစားေတြကေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြ ပါ၀င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေလွ်ာက္လႊာ၀ယ္ယူသူ့မ်ားတာေၾကာင့္ ေလွ်ာက္လႊာ၀ယ္ယူရာမွာ အခက္အခဲေတြရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ေလွ်ာက္လႊာျပန္တင္ရမဲ့ရက္ကို အရင္ကမတ္လ(၂၃)ရက္နဲ႕(၂၄)ရက္(၂)ရက္သာ သတ္မွတ္ထားေပမဲ့ လက္ရွိမွာေတာ့မတ္လ(၂၅)ရက္ထိ တစ္ရက္ထပ္တိုး ေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ကိုရီးယားအလုပ္အကိုင္အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ေရာင္းေပးတာဟာ အခုအႀကိမ္အပါအ၀င္(၁၁)ႀကိမ္ရွိၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News