ဒလၿမိဳ႕နယ္အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)ကို ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ KB  Kookmin Bank  က မတ္လ  (၂၈) ရက္မွာ စာသင္ ေက်ာင္းေဆာင္နဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းေတြလွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ဒလၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ) အ.လ.က (၃) ဟာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၿပီးခဲ့တဲ့ စာသင္ႏွစ္ကမွ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲအျဖစ္ေျပာင္းခဲ့တာလို႕ သိရျပီး ဒီေက်ာင္းမွာယခင္က တစ္ထပ္ေဆာင္ (၂) ေဆာင္နဲ႔ ႏွစ္ထပ္ေဆာင္ ၁ေဆာင္ ရွိျပီး တိုးခ်ဲ႕လိုက္တဲ့ အတန္းေတြအတြက္ စာသင္ေဆာင္အခက္အခဲ ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေက်ာင္းမွာ ႐ံုးသံုး ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးသာရွိတဲ့အတြက္ ကေလးေတြကိုသင္ၾကားေပးဖို႔ အခက္အရွိခဲ့တယ္လို႔ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးက ေျပာပါတယ္။ေတာင္ကိုရီးရားႏိုင္ငံ KB  Kookmin Bank  အေနနဲ႕  ဒီေက်ာင္းမွာ စာသင္ေဆာင္လိုအပ္ေနတာ အျပင္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္ မရွိတာကို သိရတာေႀကာင္႕ ေရြးခ်ယ္လွဴဒါန္းတာလို႔သိရပါတယ္။ အခုေက်ာင္းလွဴဒါန္းရာမွာ ေပ (၉၀) ေပ(၃၀) RC  တစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္၊ ကြန္ပ်ဴတာအလံုး(၃၀)၊ မီးအားျမႇင့္စက္(၂)လံုး အျပင္ စာေရးခံုေတြနဲ႔ Air-con တို႔ပါ၀င္တယ္လို႔သိရပါတယ္။အခုလွဴဒါန္းမႈ မွရရွိခဲ့တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြနဲ႔ ေက်ာင္းရွိကေလးေတြကို သင္ျပေပးတာအပါအ၀င္ ေႏြရာသီေက်ာင္း ပိတ္ရက္ေတြမွာလဲ ေက်ာင္းရွိဆရာ၊ ဆရာမေတြကို သင္တန္းေတြေပးသြားဖို႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Related News