ျမန္မာလက္သေကၤတျပဘာသာစကားနဲ႔ သတင္းထုတ္လႊင့္မႈအေပၚနားလည္မႈျမွင့္တင္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဇူလုိင္လ(၅)ရက္က က်ိဳင္၀ိုင္းဘုရားလမ္းရိွ လူမႈ၀န္ထမ္း အတတ္သင္ သိပၸံေက်ာင္းမွာ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။
ဒီေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာ့ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္တို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းေတြမွာ ျမန္မာလက္သေကၤတ ျပဘာသာစကားနဲ ့ပတ္သက္လို႔ ထုတ္လႊင့္မႈနည္းပါးေနတာေတြအျပင္ မသန္စြမ္းသူေတြ၊ နားမၾကားသူေတြအေနနဲ ့သတင္းအခ်က္အလက္တိက်စြာသိရိွေစႏိုင္ဖို ့နဲ ့ ျမန္မာလက္သေကၤတ ျပဘာသာစကားကို နားလည္မႈအားနည္းေနတာေတြကို အဓိကထားေဆြးေႏြးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
လက္ရိွမွာ ျပည္တြင္းကရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာတစ္ခုျဖစ္တဲ ့ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကားမွာ ျမန္မာလက္သေကၤတျပ ဘာသာစကားနဲ ့ သတင္းထုတ္လႊင့္မႈအေပၚမွာ ျမန္မာလက္သေကၤတ ျပဘာသာစကားနဲ ့တင္ဆက္သူတစ္ဦးကလည္း အခုလို ေျပာပါတယ္။ျမန္မာလက္သေကၤတျပဘာသာစကားျဖင့္ သတင္းထုတ္လႊင့္မႈအေပၚ နားလည္မႈျမွင့္တင္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဇူလုိင္လ(၅)ရက္နဲ ့(၆)ရက္ ႏွစ္ရက္ၾကာေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News