နယ္မွ(၁၀)တန္းအာင္လက္မွတ္ ထုတ္ယူသူေတြနဲ႔  ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြင္းက (၁၀)တန္းေအာင္ လက္မွတ္ထုတ္ယူသူေတြကို ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ထုတ္ယူေစလိုတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Related News