ယခု၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းအဆင္႔တုိးျမႇင္႔ေပးခဲ႔တဲ႔ ေက်ာင္းေပါင္း (၅၀၀၀)ေက်ာ္ အတြက္ လုိအပ္တဲ႔ ဆရာ၊ ဆရာမအေရအတြက္ကုိ ဘ႑ာေငြရရွိမူအေပၚ မူတည္ျပီး ျပည့္မွီေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးမယ္လုိ႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။ ဆရာ၊ဆရာမေတြ ျပည့္မီေအာင္ခန္႕ထားေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဇူလုိင္လ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဦးလွမုိးက အဆင္႔တုိးျမွင္႔ေပးခဲ႔တဲ႔ေက်ာင္းေတြမွာ လုိအပ္ေနတဲ႔ ဆရာ ဆရာမျပည္႔စုံစြာ ခန္႔ထားေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေမးျမန္းခဲ႔တာကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ႔တာပါ။

အခု၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း မူလတန္း၊ အလယ္တန္းနဲ႔ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြ အျဖစ္သတ္မွတ္ထားတဲ႔ မူေတြအရ အဆင္႔တုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္ခဲ႔တဲ႔ေက်ာင္း (၄၁၂)ေက်ာင္းရွိျပီး သတ္မွတ္ခ်က္ေတြမျပည့္မီေသာ္လည္း လုိအပ္ခ်က္အရ အဆင္႔တုိးျမွင္႔ေပးခဲ႔တဲ႔ ေက်ာင္း (၄၆၈၇) ေက်ာင္းရွိတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ အဲဒီေက်ာင္းေတြအတြက္ လုိအပ္တဲ႔ ဆရာ၊ ဆရာမအေရအတြက္ ျပည္႔မီေရးအတြက္ ပညာေရးတကၠသုိလ္နဲ႔ ပညာေရးေကာလိပ္က သင္တန္းဆင္းဆရာ ဆရာမေတြ အျပင္ ေန႔စားလေပးဆရာဆရာမေတြကိုလည္းေကာင္းခန္႕အပ္သြားမွာျဖစ္ျပီး ေဒသခံဆရာဆရာမ ေတြကုိလဲ ဦးစားေပးကာ ခန္႔အပ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

ဒါ႔အျပင္ ဆရာဆရာမေတြအတြက္ လုိအပ္တဲ႔ ဆရာအျဖစ္သင္ သင္တန္းေတြကုိလဲ ေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ကာ အဆင္႔တုိးျမႇင့္ေပးခဲ႔တဲ႔ ေက်ာင္းေတြအတြက္ လုိအပ္တဲ႔ စာသင္ေဆာင္ေတြ သင္ေထာက္ ကူပစၥည္းေတြ စာၾကည္႔တုိက္ေတြကုိနဲ႔ လုိအပ္တဲ႔အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြကုိလဲ ဘ႑ာေငြရရွိမႈအေပၚမူတည္ျပီး ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News