ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔  ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔  ပူးေပါင္းကာ ပညာေရး႐ုပ္ျမင္ သံၾကားလုိင္းတစ္လုိင္း ေပၚေပါက္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔  သိရပါတယ္။ ျမန္မာ႔ပညာေရးျပဳျပင္ေပါင္းလဲမႈ အေထာက္အပံ႔ျဖစ္ေစဖိုနဲ႔ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အရွိန္အဟုန္ ျမႇင္႔တင္ေစဖို႕အတြက္ အစုိးရ၏ ပညာေရး႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုိင္းတစ္လုိင္း သီးျခားထုတ္လႊင္႔ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္တြန္းတဲ႔ အဆုိကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပတဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္အစည္အေ၀းမွာ ေဆြးေႏြးစဥ္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြက ျပန္လည္ေျဖၾကားစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။ 
 
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔  ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ အၾကား ပညာေရးရုပ္ျမင္သံၾကားလုိင္း ထုတ္လႊင္႔ႏုိင္ေရးအတြက္ ယခုနွစ္ဇြန္လ ၆ ရက္က ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတယ္လုိ႔  သိရပါတယ္။ ပညာေရး႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုိင္းဟာ ပညာေရးက႑ ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အေရးပါတဲ႔  အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ၀န္ႀကီးဌာနနွစ္ခု ပူးေပါင္းကာ တီဗီအစီအစဥ္ ျဖစ္ေသာ္လည္ေကာင္း၊ Education Channel အျဖစ္ေသာ္ လည္ေကာင္း၊  FM နဲ႔ အြန္လုိင္း Education Channel  အျဖစ္ ထုတ္လႊင္႔လုိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားတယ္လုိ႔  သိရပါတယ္။ 
 
ဒါ႕အျပင္ ပညာေရး ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုိင္းကုိ ထုတ္လႊင္႔မယ္ဆုိပါက သီးျခား႐ုပ္သံလုိင္းအေနနဲ႔  ေဖာ္ေဆာင္ကာ ပညာေရး ပုိ႔ခ်ခ်က္ေတြ၊ မွတ္တမ္းေတြ၊ ဇာတ္လမ္းေတြကုိ ထုတ္လႊင္႔နုိင္ဖုိ႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ သြားရမွာ ျဖစ္ျပီး လုိအပ္တဲ႔ ရုပ္သံဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံနဲ႔ နည္းပညာပုိင္း ဆုိင္ရာေတြကုိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ကူညီေပးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာပညာေရးျပဳျပင္ေပါင္းလဲမႈ အေထာက္အပံ႔ျဖစ္ေစရန္နွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အရွိန္ အဟုန္ျမႇင္႔တင္ေစရန္အတြက္ အစုိးရ၏ ပညာေရးရုပ္ျမင္သံၾကားလုိင္း တစ္လုိင္း သီးျခား ထုတ္လႊင္႔ ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္တြန္းတဲ႔  အဆုိကုိ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၉ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ႔တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။
 
 

Related News