ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္အေျခခံပညာ၊ ပညာေရးလုပ္သားမ်ား သမဂၢျဖစ္ေျမာက္ ေရးအဖြဲ႔ႏွင္႔ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏုိင္ငံလုးံဆိုင္ရာ ကြန္ရက္(NNER) တို႕ရဲ႕ ပညာေရးမူ၀ါဒ ဆိုင္ရာေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို ၾသဂုတ္(၆)ရက္က လႈိင္ျမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွ ရွိတဲ႔ (NNER)႐ုံးခန္းမွာ က်င္းပခဲ႔ပါတယ္။ဒီေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာ႔လက္ရွိပညာေရးက႑မွာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ႔ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ေတြကိုပညာေရးနယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ျဖတ္သန္းေနသူ အခ်င္းခ်င္းေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးႏုိင္ဖို႕ က်င္းပတာ လည္းျဖစ္ၿပီး ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႕အတြက္ ေရွ႕ဆက္မႈ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ဖို႔ ရည္ရြယ္က်င္းပတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ပညာေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ျပဳလုပ္တဲ့ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာအေျခခံပညာ၊ ပညာေရး လုပ္သားမ်ားသမဂၢျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔မွဦးေဆာင္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ တကၠသိုလ္ဆရာမ်ားအဖြဲ႔မွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအျပင္ပညာေရးနယ္ပယ္မွာျဖတ္သန္းေနတဲ႔ နယ္ေဒသေတြကဆရာ၊ ဆရာမေတြလည္း တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကျပီး(NNER)ရဲ႕ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၊ အေျခခံပညာ၊ ပညာေရးလုပ္သားမ်ားသမဂၢျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ ေပၚေပါက္လာပုံနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွဆရာသမဂၢမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။
 
ဒါ႔အျပင္ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဆရာက႑ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရမယ္႔ အခ်က္ေတြကိုအုပ္စုဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးတာေတြ အျပင္ဆရာသမဂၢေတြ ဖြဲ႔စည္းတဲ႔အခါမွာ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ေတြကိုပါ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါတယ္။ 
 
 
 

Related News