ျပည္တြင္းက မသန္စြမ္းသူဦးေရ (၂ဒသမ၃သန္း)နီးပါးထဲမွာ တစ္၀က္ေက်ာ္က ပညာသင္ၾကားခြင့္ဆံုးရံႈးေနတယ္လို႕ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရပါတယ္။ မသန္စြမ္းကေလးေတြပညာသင္ၾကားခြင့္ဆံုးရံႈးေနတဲ့ အေပၚမွာ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလံုးပါ၀င္ၿပီး လူတိုင္းအက်ံဳး၀င္ ပညာေရး ျဖစ္ေအာင္လို႔ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္။ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးထဲကမွ ဧဒင္မသန္စြမ္း သက္ငယ္မ်ား ျပဳစုရိပ္ျမံဳအဖြဲ႔ကလည္း စက္တင္ဘာလ(၂၇)ရက္ လူတိုင္းအက်ံဳး၀င္ ပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔ Central ဟိုတယ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ မသန္စြမ္းကေလးေတြ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရိွနိုင္ေရးအတြက္ ဧဒင္မသန္စြမ္းသက္ငယ္မ်ားျပဳစုရိပ္ျမံဳအဖြဲ႔အေနနဲ႕ လူတိုင္းအက်ံဳး၀င္ပညာေရးစီမံကိန္းကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္က စတင္ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။
 
လူတိုင္းအက်ံဳး၀င္ပညာေရးစီမံကိန္းအေနနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းက ျမိဳ႕နယ္(၁၀)ျမိဳ႕နယ္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း (၅၅)ေက်ာင္းမွာတက္ေရာက္ေနတဲ့ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားေပါင္း (၁၀၀)ေက်ာ္ရဲ႕လိုအပ္တာေတြကိုေထာက္ပံ့ေပးတဲ့အစီအစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အေျခခံပညာေရးေက်ာင္းေတြမွာ မသန္စြမ္းေတြအတြက္ သီးသန္႔ဆရာ၊ဆရာမ မထားႏိုင္သလို သြားလာေရးအခက္အခဲေတြနဲ႔ သင္ေထာက္ကူပစ္ၥည္းလိုအပ္ခ်က္ေတြရိွေနတာေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆံုးရံႈးေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ မသန္စြမ္း(၅၃)ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ဆံုးရံႈးေနျပီး မသန္စြမ္းသူ (၂)ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အဆင့္ျမင့္ပညာကို ဘြဲ႔ရေအာင္သင္ၾကားထားႏိုင္တယ္လို႔ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ မသန္စြမ္းသူမ်ားစစ္တမ္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။
 
 

Related News