ျပည္တြင္းက မသန္စြမ္းသူဦးေရ (၂ဒသမ၃သန္း)နီးပါးထဲမွာ တစ္၀က္ေက်ာ္က ပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆံုးရံႈးေနတယ္လို့ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ သိရပါတယ္။ မသန္စြမ္းကေလးေတြပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆံုးရံႈးေနတဲ့ အေပၚမွာ မသန္စြမ္းအဖဲြ႔အစည္းအသီးသီးက မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလံုးပါ၀င္ျပီး လူတိုင္းအကံ်ဳး၀င္ ပညာေရး ျဖစ္ေအာင္လို႔ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္။ မသန္စြမ္းအဖဲြ႔အစည္းအသီးသီးထဲကမွ ဧဒင္မသန္စြမ္း သက္ငယ္မ်ား ျပဳစုရိပ္ျမံဳအဖဲြ႔ကလည္း စက္တင္ဘာလ(၂၇)ရက္ လူတိုင္းအကံ်ဳး၀င္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပဲြကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Central ဟိုတယ္မွာျပုလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ မသန္စြမ္းကေလးေတြ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရိွနိုင္ေရးအတြက္ ဧဒင္မသန္စြမ္းသက္ငယ္မ်ားျပဳစုရိပ္ျမံဳအဖဲြ႔အေနနဲ့ လူတိုင္းအကံ်ဳး၀င္ ပညာေရးစီမံကိန္းကို ၂၀၁၇ခုနွစ္က စတင္ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

 

လူတိုင္းအကံ်ဳး၀င္ ပညာေရးစီမံကိန္းအေနနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းက ျမိဳ႕နယ္(၁၀)ျမိဳ႕နယ္ရိွ အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း (၅၅)ေက်ာင္းမွာတက္ေရာက္ေနတဲ့ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားေပါင္း (၁၀၀)ေက်ာ္ရဲ႕လိုအပ္တာေတြကိုေထာက္ပံ့ေပးတဲ့အစီအစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အေျခခံပညာေရးေက်ာင္းေတြမွာ မသန္စြမ္းေတြအတြက္ သီးသန္႔ဆရာ၊ ဆရာမ မထားနိုင္သလို သြားလာေရး အခက္အခဲေတြနဲ့ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းလိုအပ္ခ်က္ေတြရိွေနတာေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆံုးရံႈးေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ မသန္စြမ္း(၅၃)ရာခိုင္နႈန္းဟာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ဆံုးရံႈးေနျပီး မသန္စြမ္းသူ (၂)ရာခိုင္နႈန္းသာ အဆင့္ျမင့္ပညာကို ဘဲြ႔ရေအာင္သင္ၾကားထားနိုင္တယ္လို႔ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနရဲ့ မသန္စြမ္းသူမ်ားစစ္တမ္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News