တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲေၿဖဆိုမႈ ကာလေတြမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား ၿပတ္ေတာက္မႈ မရွိေစေရး စီမံခ်က္ ခ်မွတ္ကာလုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
ေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွသိရပါတယ္။(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ မတ္လ(၇)ရက္ကေန မတ္လ (၁၆)ရက္ထိ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကာလ အတြင္း လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ မရွိေစေရးအတြက္ စာေမးပြဲၾကိဳကာလႏွင့္ စာေမးပြဲကာလ တစ္ခုလံုး လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ မရွိေစေရးစီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စာေမးပြဲေျဖေနစဥ္ စာစစ္ဌာနေတြမွာ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားၿပတ္ေတာက္မႈမရွိေစေရးစီမံေဆာင္ရြက္ၿခင္းေတြကို စီမံခ်က္ေရးဆြဲၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ သိရပါတယ္။
 
စာေမးပြဲေျဖဆိုေနစဥ္ ဓာတ္အားမျပတ္ေစေရးအတြက္ ဖီဒါဦးစားေပးအဆင့္ သတ္မွတ္ၿပီး (၂၄)နာရီ ဂ်ဴတီထားရွိကာ အလွည့္က်တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊အရန္ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးအတြက္ ၆၆လ။၃၃လ အရန္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားမွ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေပးၿခင္း၊အရန္မီးစက္မ်ား တပ္ဆင္ခ်ထားေပးႏုိင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာခရိုင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ၿပီးၾကီးၾကပ္ တာ၀န္ယူေပးျခင္း၊ဓာတ္အားခြဲရံုႏွင့္ ဓာတ္အားလုိင္း လံုျခံဳေရးမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ား တာ၀န္ခ်ထားေပးျခင္းစတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္(၄)ခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကို (၂၀၁၈)ခုႏွစ္မတ္လ (၇)ရက္မွ (၁၆)ရက္အထိ ၿမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ စာစစ္ဌာနအလိုက္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာပါ။ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ၿမိ္ဳ႕နယ္ေပါင္း (၅၆)ၿမ္ိဳ႕နယ္မွာ စာစစ္ဌာန(၂၁၄)ခုဖြင့္လွစ္ၿပီး က်င္းပသြားမွာၿဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
 

Related News