လာမယ့္ (၂၀၁၈- ၂၀၁၉) ပညာသင္ႏွစ္မွာ ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ပံုစံကို ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ပံုစံေဆြးေႏြးပြဲနဲ႕သင္တန္းကို မတ္လ(၃၀)ရက္က စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႔နယ္ အမွတ္(၂)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ပညာေရးမွဴးရံုး၊ တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဒုတိယတန္းသင္ၾကားမယ့္ ဆရာ၊ဆရာမေတြကို သင္ၾကားပံုစံအသစ္ေတြ သင္ၾကားေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္နဲ႔အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္က ဆရာ၊ဆရာမေတြကို သင္တန္းမ်ား ပို႕ခ်ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုေျပာင္းလဲမယ့္ ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္မွာ ဘာသာရပ္(၁၀)မ်ိဳး ကိုသင္ၾကားရမွာျဖစ္ျပီး ဒီဘာသာရပ္ေတြက ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊သခ်ာၤ၊ လူမႈေရး၊သိပၸံ၊ဘ၀တြက္တာကၽြမ္းက်င္စရာ၊ စာရိတၱႏွင့္ျပည့္သူ႔နီတိ၊ ဂီတ၊ ပန္းခ်ီ စတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကို သင္ၾကားသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒုတိယတန္းသင္ရိုးသစ္မွာ ယခင္သင္ရိုးေဟာင္းနဲ ့မတူပဲ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဗဟိုျပဳ သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ျပီး သင္ၾကားတဲ့အခါမွာ စာေတြ႔ပဲ သင္ၾကားေပးသြားမွာမဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႔ပံုစံေတြနဲ႔ လည္းသင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။သင္ရိုးသစ္ေျပာင္းလဲတာကို လက္ရိွမွာ ဗဟိုအဆင့္တက္ေရာက္ျပီးတဲ့ဆရာ၊ဆရာမေတြက  တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ ဆရာ၊ဆရာမေတြကို သင္ၾကားေဆြးေႏြးေပးေနတာျဖစ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ေတြကုိ သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News