ေခတ္မီလက္နက္ကၽြမ္းက်င္စြာပစ္ခတ္ႏိုင္ေရးသင္တန္းကို တစ္လတပ္ဖြဲဲ႕၀င္ (၂၀၀)ခန္႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔ လစဥ္သင္ၾကားေပးေနရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ ေခတ္မီလက္နက္ေတြကၽြမ္းက်င္စြာ ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳပစ္ခတ္ႏိုင္ေရးအတြြက္  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က  သင္တန္းေတြကို  ဆက္တိုက္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနၿပီး တစ္လကို တပ္ဖြဲ႔၀င္ဦးေရအနည္းဆုံး(၂၀၀)၀န္းက်င္ သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ဒီေခတ္မီလက္နက္ေတြကၽြမ္းက်င္စြာ ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳပစ္ခတ္ႏိုင္ေရးဆင့္ပြားသင္တန္းကေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က  ဒီႏွစ္အတြင္း အမွတ္စဥ္(၅)ခုေျမာက္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား
ေပးတာျဖစ္ၿပီး   သင္တန္းဖြင့္ပြဲကို တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔႐ုံးမွာ ေမလ(၂၁)ရက္က ျပဳလုပ္တာပါ။ ဒီသင္တန္းကို တပ္ဖြဲ႕၀င္(၁၅၀)ဦးနဲ႔ (၂)ပတ္တာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး စာေတြ႕ သင္ၾကားၿပီးေနာက္ သင္တန္းကာလဒုတိယအပတ္မွာေတာ့ အမွတ္(၁)စစ္အေျခခံ ေလ့က်င့္ေရးတပ္ (မင္းကုန္း)စက္ပစ္ကြင္းကို သြားေရာက္ၿပီး က်ည္ဆံအစစ္ေတြနဲ႔ သင္တန္းသားတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေသနတ္(၄)မ်ိဳးကို တစ္မ်ိဳး က်ည္(၁၀)ေတာင့္ႏႈန္းနဲ႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒီသင္တန္းကို တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔အေနနဲ႔ ဒီႏွစ္အတြင္း ႏွစ္လကို အမွတ္စဥ္(၃)တစ္ခုႏႈန္း ခန္႔ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးေနၿပီး ဒါဟာတစ္လကို တပ္ဖြဲ႕၀င္(၂၀၀)ခန္႔သင္ၾကားေပးေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ဒီသင္တန္းအပါအ၀င္ ခုဆိုတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အား(၇၅၀)ကို သင္ၾကားေပးထားနိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ဒီသင္တန္းမွာ ေခတ္မီလက္နက္ေတြျဖစ္တဲ့ BA63၊ BA64 ၊ BA72 ၊ BA94 ၊ MA13 ကၽြမ္းက်င္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ဖို႔ ျဖဳတ္ျခင္း၊ တပ္ျခင္း၊ တိုက္ခၽြတ္ျခင္းနဲ႔ စနစ္တက်ထားသို ထိန္းသိမ္းနိုင္ဖို႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ည္စစ္က်ည္မွန္ေတြနဲ႔ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ေပးတာေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ 
 
ဒီလိုဆင့္ပြားသင္တန္းေတြကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးသြားမွာ ျဖစ္သလိုက်ည္စစ္က်ည္မွန္ေတြနဲ႔လက္ေတြ႔ ေလ့က်င့္ေပးတာေတြကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ 
 
 
 

Related News