၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင္ႏွစ္မွာေျပာင္းလဲက်င္႕သုးံမယ္႕ဒုတိယတန္းသင္ရုိးေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြက မူလတန္းျပဆရာမေတြရဲ႕ေက်ာင္းအုပ္စုအဆင္႔သင္တန္းဆင္းပြဲကို ေမလ(၂၃)ရက္မွာက်င္းပသြားပါတယ္။ 
အခုက်င္းပတဲ႔ေက်ာင္းအုပ္စုအဆင္႔သင္တန္းဆင္းပြဲကို တစ္နိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ က်င္းပေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းအုပ္စုအဆင္႔သင္တန္းကို ေမလ(၈)ရက္ကေန(၂၃)ရက္ အထိျပဳလုပ္ေနတာလည္းျဖစ္ျပီး ေျခခံပညာေက်ာင္းေတြကမူလတန္းျပ ဆရာမေတြကို သင္တန္းေပးေနတာပါ။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနကပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအရ ၂၀၁၆ကေန ၂၀၂၁အထိ စီမံကိန္းေရးဆြဲထားပါတယ္။

ဒီစီမံကိန္းအရ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ပညာသင္ႏွစ္ကစျပီး(kG) သင္႐ုိးကိုေျပာင္းလဲခဲ႔ရာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ပညာသင္နွစ္မွာ ပထမတန္းသင္ရုိးကို ေျပာင္းလဲခဲ႔ျပီး အခု၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင္နွစ္မွာ ဒုတိယတန္းသင္ရုိးကို ေျပာင္းလဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုေျပာင္းလဲဖို႔ ခ႐ုိင္အဆင္႔၊ တိုင္းအဆင့္၊ ေက်ာင္းအုပ္စုအဆင္႔ ကဆရာ၊ဆရာမေတြကို သင္တန္းေပးခဲ႔ျပီးလက္ရွိမွာ သင္႐ုိးသစ္အတြက္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြကိုျပန္လည္သင္ႀကားဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီလို႔ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးက အခုလိုေျပာပါတယ္။

အခုေက်ာင္းအုပ္စုအဆင္႔သင္တန္းေပးေနတဲ႔ ဒုတိယတန္းသင္႐ုိးသင္တန္းမွာ စာေတြ႔ေရာ လက္ေတြ႔ပါ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ကေလးေတြစိတ္၀င္စားလာေအာင္ သင္ၾကားဖို႔ သင္ၾကားေရးပိုင္းမွာ ေဆာင္ရြက္မယ္႔ ဆရာမေတြအတြက္သင္ရုိးသစ္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္လမ္းညႊန္ ေတြလည္း စီစဥ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒုတိယတန္းသင္႐ုိးမွာျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ အေထြေထြစတဲ႔ဘာသာရပ္ေ လးခုရွိျပီးအခုေျပာင္းလဲလိုက္တဲ႔ သင္႐ုိးမွာျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ လူမူေရး၊ သိပ္ၸံ၊ စာရိတၱနဲ႔ ျပည္သူ႔နီတိ၊ ဂီတ၊ ကာယပညာ၊ ပန္းခ်ီ၊ ဘ၀တြက္တာစတဲ႔ ဘာသာရပ္ေတြပါ၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုဘာသာရပ္ေျပာင္းလဲလိုက္တာဟာ ကေလးေတြတစ္ဦးခ်င္းသင္ႀကားတာကေနအုပ္စုလိုက္သင္ယူရတာေတြရွိလာတဲ႔အတြက္ သင္ခန္းစာေတြကို ပိုျပီးစိတ္၀င္စားလာမွာျဖစ္တယ္လို႔ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ႔တဲ႔ ဆရာမတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအရ လာမယ္႔ႏွစ္ေတြမွာလည္း သင္ရုိးညႊန္းတန္းေတြ အဆင္႔ဆင္႔ေျပာင္းလဲသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုေျပာင္းလဲထားတဲ႔ ဒုတိယတန္းသင္ရုိးသစ္ကိုပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီတို႔က ပူးေပါင္းေရးဆြဲထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

 

 

Related News