ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွာ တက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားတဲ့ ေလွ်ာက္လႊာေပါင္း (၃၅၇၄)ေစာင္ရွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္အေနနဲ႔ ဇြန္လ(၁၅)ရက္ကေန ဇူလိုင္လ(၁၅)ရက္အထိ ေလ်ွာက္လႊာလက္ခံေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္လ(၃၀)ရက္ကေန ၾသဂုတ္လ(၈)ရက္ေန႔အထိ လူေတြ႕ႏႈတ္ေျဖ စာေမးပြဲေတြကိုေျဖဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (လႈိင္နယ္ေျမ)အတြက္ ေလ်ွာက္လႊာ(၁၃၁၄)ေစာင္၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္(ရြာသာၾကီး)အတြက္ (၂၂၆၀)ေစာင္ကို လက္ခံရရွိထားၿပီး စုစုေပါင္း (၃၅၇၄)ေစာင္ထိရွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္(ရြာသာႀကီး)မွာ ၀ါဏၰိဇေဗဒ၊စာရင္းအင္းပညာ၊ေဘာဂေဗဒ၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာေတြအတြက္ ေခၚယူသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားဦးေရ (၁၂၀၀)ေခၚယူသြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (လႈိင္နယ္ေျမ) မွာေတာ့ စာရင္းကိုင္ပညာဘြဲ႔၊ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈပညာ၊ လူဦးေရပညာ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဘြဲ႔ေတြအတြက္  ေက်ာင္းသူဦးေရ(၂၀၀)ကိုေခၚယူသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ရဲ႕ ၀င္ခြင့္ ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲအတြက္ ၀င္ခြင့္ေရြးခ်ယ္စိစစ္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ထားၿပီး စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္နဲ႔ အတူ ပါေမာကၡဌာနမွဴးေတြပါ၀င္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ၀င္ခြင့္ေရြးခ်ယ္စိစစ္ေရးအဖြဲ႔(၅)ဖြဲ႔က လက္ခံရရွိထားတဲ့ေလွ်ာက္လႊာေတြကို တစ္ေန႔အေယာက္ (၄၀၀)ႏႈန္းနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ရက္ေတြမွာ လူေတြ႔စစ္ေဆးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News